เที่ยวลำพูน เมืองเก่าล้านนา นามว่านครหริภุญไชย

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย ลำพูน(Lamphun) เดิม เรียกว่า ?นครหริภุญไชย? มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีอายุการก่อสร้างเมืองมากว่า 1300 ปีเศษ สร้างเมื่อ พ.ศ.1200?ระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวงเมื่อแรกสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์ แห่งกรุงละโว้พระนามว่า ?จามเทวี? มาปกครองเมือง จังหวัดลำพูน มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทาและแม่น้ำลี้ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน อยู่ทางใต้ของเชียงใหม่ ด้าน ตะวันออก ติดกับจังหวัดลำปาง ที่เที่ยวในจังหวัดลำพูนแม้จะมีไม่เยอะนักด้วยความเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในตัวเมืองเราจะเห็นวัดเก่าๆ […]