ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport)

หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) หมายถึง เอกสารสำคัญที่กองหนังสือเดินทางกระทรวงต่างประเทศ ออกให้กับประชาชนไทย ผู้ซึ่งมีเหตุต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย เพื่อใช้เป็นหลักฐานบันทึกข้อมูลบุคคล และประวัติการเข้าออกทั้งประเทศไทย และประเทศที่บุคคลนั้นๆ ไป อาจออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทย ณ ต่างประเทศ ทั้ง 86 แห่ง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) คืออะไร ?

รูปจากกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ

เป็น หนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเดิม? ดังนี้

 • มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data)? ได้แก่? รูปใบหน้า และ/หรือ ลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง
 • มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหน้งสือเดินทาง

** หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถต่ออายุได้

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเดิมอย่างไร

 1. สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง? เป็นมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ
 2. สามารถตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว? อำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง? การเข้าเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยว
 3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ? ทำให้หนังสือเดินทางไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้น? ส่งผลต่อเนื่องทางบวกด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศ

*** กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้นำระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์?? (e-Passport) มาใช้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2548 ***
สำหรับหนังสือเดินทางในระบบเก่า ที่ออกให้ก่อน สิงหาคม 2548 ยังคงใช้ได้ จนวันสิ้นอายุที่ปรากฏในเล่มหนังสือเดินทาง แต่จะไม่สามารถต่ออายุได้อีก

หนังสือเดินทางของไทย มี 4 ประเภทคะ

 1. ของประชาชนทั่วไป เล่มสีเลือดหมู
 2. ของข้าราชการทหาร ตำรวจ และข้าราชการทั่วไป สีฟ้าเข้ม
 3. ของท่านผู้ที่เดินทางทางการทูต สีแดงสด
 4. หนังสือเดินทางชั่วคราว ออกเฉพาะกรณีพิเศษทางศาสนา สีเขียว ซึ่งการขอหนังสือเดินทางแบบนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรับรองการไปประกอบพิธีฮัจญ์
  โดยการทำหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีค่าธรรมเนียม 400 บาท และหนังสือเดินทางมี อายุ 2 ปี

การทำหนังสือเดินทาง
ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปขอหนังหนังสือเดินทางด้วยตนเอง ณ กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างเวลา 8.30 -15.30 น. กองหนังสือเดินทางจะถ่ายรูปติดบัตร เก็บของมูลส่วนบุคคล และจะจ่ายหนังสือเดินทางคืนให้ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน 5 วันทำการ?ถ้าสำหรับใครที่ไม่สะดวกมารับหนังสือเดินทางเอง ก็มีบริการส่งเล่มฯ ให้ทางไปรษณีย์
*** หลีกเลี่ยงการไปขอทำหนังสือเดินทางในช่วงต้นสัปดาห์ โดยเฉพาะวันจันทร์?? เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการมาก? ทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการรอลำดับการยื่นคำร้องขอหนังสือ


เอกสารหลักๆ ในการทำหนังสือเดินทาง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน

ผู้เยาว์

 1. สูจิบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์
 3. ทะเบียนบ้านของบิดามารดาผู้เยาว์
 4. ทะเบียนสมรส หรือหย่า หรือใบมรณะบัตรของบิดามารดาผู้เยาว์
 5. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาผู้เยาว์
  ***โดยจะต้องให้บิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม มาลงนามให้ความยินยอมด้วย (ต้องเอาบิดามารดาไปเซ็นต์ด้วยค่ะ)
  เอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  -? ใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
  -? ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม
  -? ทะเบียนการรับรองบุตร
  -? ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา
  ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
  ค่าหนังสือ 1,000 บาท+ ค่าถ่ายรูป 75 บาท+ค่าอากร 5 บาท+ค่าเขียนคำร้อง 10 บาท รวมทั้งหมด 1,090 บาท ถ้าจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ เสียค่าส่งลงทะเบียนด่วนพิเศษอีก 40 บาท

การรับหนังสือเดินทาง
เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ หยุดทำการ
- ถ้ามาทำแต่เช้ามากๆ วันเดียวเสร็จ
- ถ้ามารับเอง 3 วัน
กรมการกงสุล / สำนักงานหนังสือเดินทาง /? ในกรุงเทพฯ 3 วันทำการ เสร็จ
สำนักงานหนังสือเดินทาง ในต่างจังหวัด รับทางไปรษณีย์เพียง ทางเดียว
(ผลิตเล่มที่กรมการกงสุล) 5-7 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)
- รับด้วยตนเอง
เอกสารที่ใช้

 1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ
 2. ใบรับหนังสือเดินทาง
  หรือ – ให้ผู้อื่นรับแทน

เอกสารที่ใช้

 1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ถือหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน
 3. ใบรับหนังสือเดินทาง

สถานที่ทำหนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล / สำนักงานหนังสือเดินทาง /? ในกรุงเทพฯ

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

- ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
- โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
- ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร “บางนาฮอลล์”(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1
- โทรศัพท์ 0-2383-8401-3? โทรสาร 0-2383-8398

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
- ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
- โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8118-9

สำนักงานหนังสือเดินทาง ในต่างจังหวัด
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
- ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
- โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่
- ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
- โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
- ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จ.สงขลา 9000
- โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
- โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301
- E-mail : [email protected]

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
- โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา
- ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
- โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี
- ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
- โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

** การขึ้นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพราะเล่มเก่าหมดอายุ แต่ว่ายังมี VISA ของประเทศต่างๆ ที่ยังใช้งานได้ ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับรองหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย ไม่งั้น VISA จะใช้ไม่ได้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม และค่าธรรมเนียมอีก 100 บาท
วัน-เวลาที่เปิดทำการ
-? จันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดที่ทางราชการกำหนด ระหว่าง เวลา 8.00 – 15.30 น. กำหนดวันรับเล่มหรือหนังสือนำวีซ่า 2 วันทำการไม่นับวันยื่น
โทร.02-981-7171 ถึง 4 ต่อ 3417, 2236, 2238 และ 2239
หรือ 02-981-7265 ถึง 6 FAX : 02-981-7267

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

 1. รับบัตรคิว รับบัตรคิว พร้อมทั้งกรอกชื่อ/สกุลภาษาอังกฤษ
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูล
  - ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )
  - แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์
 3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

*** ที่กรมการกงสุลได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลองเพื่อสามารถทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครื่อง ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
??ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)

คำแนะนำในการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

*** หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตนี้ถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญมากที่สุดสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ควรเก็บรักษาไว้อย่างดีและพกติดตัวตลอดเวลา เพื่อความสะดวกในการแสดงตนและการตรวจค้น

 1. ห้ามขีด เขียน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ปกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย
 3. ห้ามตัด งอ บิด หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ยับย่น หรือ เปลี่ยนรูปไปจากเดิม
 4. ไม่ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้าสูง และบริเวณที่มีคลื่นความถี่วิทยุ เช่นโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หรือไมโครเวฟ
 5. หลีกเลี่ยงการวางวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 6. ควรเก็บหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในห้องที่แห้ง อากาศเย็น ไม่อับชื้น
 7. หลีกเลี่ยงการนำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าใกล้วัตถุที่มีความร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส สถานที่มีแสงแดดส่องถึงได้เป็นเวลานาน สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เปียกแฉะ สัมผัสน้ำ หรือสถานที่ใกล้สารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ที่มีฝุ่นละออง
 8. ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ควรแจ้งชื่อ ที่อยู่ให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เดินทางไปพำนักทราบ? รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกครั้ง เพื่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยสามารถติดต่อท่านได้ในยามฉุกเฉิน
 9. หนังสือเดินทางเป็นเอกสารอันมีค่า ไม่ควรให้ตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่มิได้รับมอบหมาย บุคคลสัญชาติไทยถือหนังสือเดินทางได้ฉบับเดียว หากหนังสือเดินทางสุญหาย ผู้ถือจะต้องแจ้งกองหนังสือเดินทาง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น หรือสถานทูต สถานกงสุลไทยทราบทันที

หากหนังสือเดินทางสูญหาย

 • สูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความและรับใบแจ้งความจาก ตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย
 • สูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  **หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน
  ข้อแนะนำ
  ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง

ผู้สนใจขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์? 02 981-7257 ถึง 60 ในวันและเวลาราชการและที่ http://www.mfa.go.th/ หรือ http://www.consular.go.th/ หรือ สอบถามทางอีเมล์ ที่ [email protected]

บริการออนไลน์? สำรองคิวล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตhttp://moi.mfa.go.th/advancebooking/user/index.php

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • No Related Post

240 comments to ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport)

 • เป็นประโยชน์มากเลยว่ะท่าน folk
  กับลังจะไปทำ passsport พอดี :)

 • หนังสือเดินทางสำหรับคนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศใช้สีอะไร

 • meaw

  ขอบคุณมากค่ะ ละเอียดและเข้าใจง่าย

 • ผมทำหนังสือเดินทางมาตั้งแต่ ปี 92 หมดอายุ ปี 97 ไม่ได้เดินทางไปไหนเลย
  ธัยวาคมนี้ ผมจะเดินทางไปเมืองจีนครับ อยากต่ออายุต้องทำอย่างไรบ้างครับ

 • ยังไม่เคยทำพลาสปอร์ตมาก่อน
  ต้องใช้เวลาทำกี่วันค่ะถึงจะได้
  ตอนนี้อายุ 15 ค่ะ ช่วยตอบด้วยน่ะค่ะ

 • admin

  ทำ Passport ใช้เวลาทำประมาณ 30 นาที รอรับประมาณ 3-4 วันครับ

 • Tine

  แล้ววันเสาร์เปิดไหมครับ ???

 • mameaw

  เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ หยุดทำการคะ

 • Fai_Fanta

  น่าจะมีการทำพาสปอร์ตออนไลน์นะคะ
  จะได้ช่วยประหยัดเวลาไปได้อีกเยอะเลย
  ทั้งยังสะดวกรวดเร็วอีกด้วย
  ที่ทำการจะได้ไม่ต้องแออัดไปด้วยคนเยอะๆ
  ดูวุ่นวายน่าดูเลยนะคะ

  ถ้ามีก็คงจะดีซิเนอะ
  ^ ^

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ…

 • jeab

  พอดีจะไปญี่ปุ่นคะ มีวีซ่าอยู่แล้วแต่พาสปอตเป็นชื่อเก่าและคำนำหน้าชื่อเป็นนาง
  ตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่และคำนำหน้าชื่อแล้วดิฉันจะต้องทำอย่างไรบ้างคะในการทำหนังสือเดินทางใหม่

 • kai

  อยากทำหนังสือเดินทางที่จ.สุราษฎร์ธานีค่ะ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะและทำวันนี้ พรุ่งนี้สามารถใช้เดินทางได้เลยไหมค่ะ เช่นไปมาเลเชีย สิงค์โปร์ หรือจะต้องขอวีซ่าท่องเทียวก่อนไหนและอีกวันกี่ถึงจะใช้ได้ค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ อยากไปเที่ยวสิงค์โปร์ ปลายปรนี้ค่ะ

 • admin

  หลังจากทำแล้วประมาณ 3-4 วันถึงจะได้รับ Passport ครับ เที่ยวมาเล สิงคโปร์ ใช้แต่ passort ไม่ต้องใช้ visa ครับ

 • bct

  กรณีมี passport แล้วยังไม่หมดอายุ แล้วพอดีอยากเปลี่ยนชื่อ เจ้าของpassport อยากถามว่าใช้ เล่มเดิมได้ใหม หรือว่าต้องทำใหม่อย่างเดียวครับ

 • Prim

  น่าจะทำวันเสาร์อาทิตย์ได้นะค่ะ

  วันจันทร์ถึงศุกร์ไม่ว่างไปทำเลยค่ะ

  ทำให้ต้องเสียเวลา

 • นางเบญจวรรณ ฟุ้งลัดดา

  เรียนถามว่า
  1. ผู้ที่เป็นข้าราชการครู สามารถทำพาสปอร์ต เล่มสีน้ำเงิน ได้ในกรณีใด
  2. หากทำได้ ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการทำ
  3. ค่าใช้จ่าย

 • เขมิกา แสงจันทร์

  อยากทราบว่าหนังสือเดินทางเล่มเก่าหมดอายุแล้วประมาณ 1 ปี แต่ตอนนี้หาย
  ถ้าจะทำให้ต้องไปแจ้งความหรือไม่
  รบกวนช่วยแจ้งดวยค่ะ

 • kat

  เราทำหนังสือเดินทางต้องอย่างน้อยกี่วันถึงจะเดินทางไปต่างประเทศด้ายคะ เช่นไปประเทศเกาหลี

 • nun

  จำเป็นต้องใช้ตัวจริงทั้งหมดหรือป่าวคะ สำหรับผู้เยาว์
  แล้วกรณีเปลี่ยนชื่อ จำเป็นต้องนำตัวจริงไปด้วยหรือป่าวคะ

 • Meaw

  ชาวต่างชาติ passport เต็ม สามารถทำใหม่ได้ที่ไทย หรือต้องเดินทางกลับไปทำที่ประเทศเค้าค่ะ

 • Opor

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่าหนูก้อกำลังจะไปทำพาสสปอร์ตพอดีค่ะและที่สำคัญยังบอกขั้นตอนให้อีกด้วยซึ่งจะเป็นประโยชนืมากเลยทีเดียวขอบคุณจริงๆนะคะถ้าไปทำเสร็จแล้วจะเข้ามาโพสใหม่นะคะ

 • อร

  พาสปอร์ ถ้าทำที่จังหวัดเชียงใหม่ในเล่นจะระบุว่าทำที่จังดวัเชียงใหม่หรือไม่ หรือระบุว่า
  Ministry of foreign afair อย่างเดียว

 • Narinda

  จะบินไปต่างประเทศวันพฤหัสนี้แต่หาพาสปอตร์ไม่เจอน่าจะหายทำพรุ่งนีิทำทันไหมแล้วต้องทำยังไงบ้าง

 • ธนพล

  เรียนถามว่า
  1. ผู้ที่เป็นข้าราชการครู สามารถทำพาสปอร์ต เล่มสีน้ำเงิน ได้ในกรณีใด
  2. หากทำได้ ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการทำ
  3. ค่าใช้จ่าย

 • Art

  สวัสดีครับ
  ผมเองอายุ20แล้วครับ.อยู่ชั้น ม.ปลายเลยครับ
  และในต้นปี2011ผมต้องการทำหนังสือเดินทางครับ
  อยากทราบว่า *ถ้าหากผมไม่มี /หลักฐานทางทหาร/ผมจะทำได้ไหมครับ

 • โอ๋

  อายุแค่ 19 ปี ทำพาสปอตต้องให้พ่อแม่เซ็นด้วยใช่ไหมค่ะ
  และตอนทำวีซ่าต้องให้พ่อกับแม่มาเซ็นด้วยกันอีกไหม

 • PC

  เปลี่ยน passport เล่มเก่าที่ยังไม่หมดอายุ เป็นรูปแบบเล่มใหม่
  สามารถทำที่สนง.ชั่วคราว สุราษฎร์ ได้ไม๊

  ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เชียงใหม่ สามารถทำเปลี่ยนเล่ม passport ที่สนง.ชั่วคราว สุราษฎร์ ได้ไม๊

 • Sa

  ขอเรียนถามว่า

  เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์จะเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่ประเทศออสเตรเลีย
  แต่ยังไม่เคยทำพาสปอร์ต อยู่ติดกับจังหวัดพิษณุโลก สามารถขอติดต่อทำพาสปอร์ตและขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียที่พิษณุโลกพร้อมกันเลยได้ไหมคะ

  ใช้เวลา 1 วัน จะเรียบร้อยไหมคะ

  ต้องใช้หนังสือรับรองไหมคะ

  ขอบคุณค่ะ

 • จักรพรรดิ์ วงศ์สุข

  ทุกท่านสงสัยมาก ผมจะบอกพอคร่าว ๆ ให้สบายใจนะ

  สำหรับท่านที่เป็นข้าราชการท่านจะสามารถทำเล่มสีเลือดหมู TYPE P กรณีท่านจะออกต่างประเทศโดยไม่ยุ่งยากก็ได้ และหากท่านจะได้เล่มสีน้ำเงินก็ต่อเมื่อท่านได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่านก่อนเท่านั้น เล่มสีน้ำเงินเป็นชนิด TYPE P เช่นเดียวกันกับเล่มสีเลือดหมู แต่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้สะดวก หากไม่มีการไปในแบบราชการเท่านั้นนะครับ

  พลาสปอร์ตมี 4 สี 2 ชนิด คือ Type A และ Type P

  สำหรับข้าราชการที่มีระดับ 10 ขึ้นไป และพวกทางการฑูตจะได้เล่มสีแดง Type A ตำแหน่งที่ได้สามารถถือหนังสือเดินทางเล่มสีแดงได้คือ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี นายทหารและตำรวจ ยศ พล.ท. ขึ้นไป ข้าราชการพวกที่ทำงานในสถานฑูตและสถานกงศุล

  สำหรับชาวต่างชาติให้ท่านไปขอรับรองจากกงศุลหรือสถานฑูตของประเทศนั้น ๆ ที่มีในไทย

  สำหรับผู้ที่เดินทางออกต่างประเทศต้องมีอายุของหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  กรณีที่ท่านไม่ผ่านการณ์หรือหนีทหาร ไม่สามารถออกหนังสือเดินทางให้ได้

  *สำหรับการทำหนังสือเดินทางเอกสารที่นำไป
  – บัตรประชาชนใบเดียวก็พอแล้ว
  – เงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
  – เงินค่าไปรษณีย์ 35 บาท ที่กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือให้เราคืน
  รอรับได้เลย 5 วันก็ได้รับแล้ว ทันใจมากครับ
  หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี

  สำหรับผู้ที่เดินทางไปยุโรปหรือประเทศในเครือจักรภพ คุณต้องใช้เวลาเป็นเดือน เพราะประเทศเหล่านี้ต้องตรวจโรคของเราด้วยนะครับ อาทิ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน สหรัฐอเมริกา แคนนาดา เป็นต้น

  กรณีไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นอีกกรณีหนึ่งระหว่างคุณกับประเทศที่จะไป เพราะกระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่ออกหนังสือเดินทางให้ท่านเท่านั้นนะครับ

  กรณีย้ายทะเบียนบ้านท่านสามารถใช้หนังสือเดินทางได้จนหมดอายุนะครับ

  กรณีทำหนังสือเดินทางครั้งแรกตามกรณี*

 • mam

  สวัสดีค่ะ
  เท่าที่อ่านมา ทุคำถามและทุกคำตอบเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ว่าแต่ว่า..
  วันแรงงานเปิดให้บริการตามปกติหรือไม่ค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

 • Nai-M

  ขอสอบถามว่าวันที่ 13/05/53 (วันพืชมงคล) กองหนังสือเดินทาง / สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เปิดทำการหรือไม่ครับ

 • จักรพรรดิ์ วงศ์สุข

  สำนักงานหนังสือเดินทางเป็นหน่วยงานราชการ มีเวลาทำงานเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการอื่นทั่วไป วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เหมือนหน่วยงานอื่น
  เวลาทำการ 08.00 – 16.00 น.ทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์
  วันพืชมงคลปิดทำการครับ

  —–
  I’m using best youtube downloader

 • bas

  คับจะถามว่าทำพาสทำที่ไหนที่ทำแล้ววันเดียวได้เลยนะคับมันจำเป็นจริงนะคับ

 • methchula

  ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล เพราะกำลังจะทำหนังสือเดินทางให้บุตรบุญธรรม
  แต่ไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ตอนนี้ก็ได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • จักรพรรดิ์ วงศ์สุข

  ถึงคุณ bas ครับ 5 วันเร้วสุดแล้วครับ แนะนำให้คุณไปทำวันจันทร์นะครับ เพราะหนังสือจะส่งมาในวันศุกร์ในการส่งไปรษณีย์ แต่ถ้าจะให้ได้เร็วสุดไม่เกิน 3 วันครับ คุณติดต่อเดินเรื่องเองเลยที่กรมการกงศุลนะครับ

  ถ้าทำให้บุตรบุญะรรม คุณต้องไปเอาใบสูติบัตรคือใบเกิดของเด็กไปด้วยนะครับ เอกสารของพ่อแม่เด็กด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ล่ะครับ แต่ใบสูติบัตรของเด็กอย่าลืมเด็ดขาดนะครับขอย้ำอย่าลืมเอาไปด้วย และคำยินยอมจากพ่อแม่เด็กด้วยนะครับ

 • เราเอง

  ไม่มีบริการทำหนังสือเดินทางทางไปรษณีเหรอครับ หรือทางอินเตอร์เน็ต มีมั่งไหมครับ กรุณาตอบด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

 • admin

  หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญ เปรียบเสมือนบัตรประชาชน ต้องไปทำด้วยตัวเอง ต้องถ่ายรูปลงหนังสือเดินทางด้วยครับ

 • ae

  ที่เซ็นทรัลบางนา วันอาทิตย์เปิดรึป่าวคะ

 • จันทร์มณี คำจุลลา

  ถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่ จะต้องทำ passport ใหม่ด้วยมั้ยค่ะ พึ่งทำ passport มาเมื่อ 26 เมษายน 2553 นี้เองค่ะ

 • ChuJang

  ลายนิ้วมือไม่มีทำยังไงตะ มือลอกเป็นผิวหนังอักเสบที่มือข้างขวา เวลาไปสแกนลายน้วมือจะมีปัญหาไหมคะ จะต้องเตรียมใบรับรองแพทย์ไปด้วยหรือเปล่า เวลาไปทำพาสปอร์ตน่ะคะ

 • ฉันได้ไปทำหนังสือเดินทางอยู่ที่ จ. อุดรธานี เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มิย. 53 แล้วทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะส่งให้ทางไปรษณีย์ ไม่เกินวันศุกร์ ไอ้เอาก็รอแล้วรออีก เพราะต้องเดินทางด่วน ก็เลยโทรไปตามที่อุดรธานี ดันติดต่อไม่ได้ ก็เลยติดต่อเข้าที่ call center ปรากฏว่า ได้รับการบริการที่ห่วยมาก เจ้าหน้าที่พูดไม่เพราะ ใช้น้ำเสียงไม่ดี ก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนท้วงติงบ้าง จะได้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ กับประชาชนที่มาใช้บริการแบบนี้อีก หวังว่าผู้ใหญ่ที่ดูแล จะดำเนินการบ้างนะ

 • สุธาสินี บุตรสอน

  ถ้าหากว่าผู้ที่จะทำพาสปอร์ตรับราชการตำรวจ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ แต่จะทำเล่มสีแดงเลือดหมูธรรมดาน่ะค่ะ แล้วก็ลูกชายอายุ 3 ขวบ ขอผู้รู้ช่วยตอบด่วนนะคะ ว่าจะไปพรุ่งนี้น่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 • จักรพรรดิ์ วงศ์สุข

  เป็นตำรวจขอแบบธรรมดาเอาบัตรประชาชนใบเดียวก็พอครับ เพราะไม่ได้ใช้ในราชการ ใช้แบบนี้ก็ได้ *สำหรับการทำหนังสือเดินทางเอกสารที่นำไป
  - บัตรประชาชนใบเดียวก็พอแล้ว
  - เงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
  - เงินค่าไปรษณีย์ 35 บาท ที่กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือให้เราคืน
  รอรับได้เลย 5 วันก็ได้รับแล้ว ทันใจมากครับ
  หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี

  สำหรับเด็กเอาสูติบัตรไปด้วยนะครับ

 • จักรพรรดิ์ วงศ์สุข

  ปล.ถ้าได้เปลี่ยนเป็นแบบเล่มสีน้ำเงิน เล่มเก่าก็หมดสภาพนะครับ สำหรับพี่ตำรวจ

 • สวัสดีค่ะ

  อยากถามว่า พอดีมีแฟนอยู่สวีเดนและเค้าอยากให้เราไปเที่ยวที่บ้านเค้าในสวีเดนแต่ฉันยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยต้องทำยังไงดีคะเกี่ยวกับการทำpassport&visaในเวลาที่เร็วที่สุดและประหยัดที่สุดและถ้าหากทำpassportเรียบร้อยแล้วสามารถทำวีซ่าได้เลยหรือไม่แล้วสามารถเดินทางได้เมื่อไหร่ ตอนนี้เค้ามาเที่ยวที่เชียงใหม่และต้องการทราบคำตอบจากเราค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ
  ก้อย สาวเชียงใหม่จ๊ะ

 • พรุ่งนี้จะไปทำเล่มใหม่ค่ะ รบกวนสอบถามด้วยนะคะ อ่านว่าถ้าไปเช้ามาก ๆ จะได้รับเล่ม
  ในวันเดียวเลย พอดีพาสเก่ายังมีอายุการใช้งานค่ะ แต่ว่าเปลี่ยน ชื่อและนามสกุลกลับมาใช้
  อันเดิม เพราะจดทะเบียนหย่าค่ะ เอกสารอื่น ๆ ก็เปลี่ยนหมดแล้ว ยังเหลือแต่พาสปอร์ต
  เอกสารที่เราต้องนำไปทำพรุ่งนี้ มี
  บัตรประชาชน ตัวจริง
  ทะเบียนบ้าน ต้องตัวจริงด้วยไม๊คะ หรือแค่สำเนา
  ใบหย่า หรือใบเปลี่ยนชื่อ ต้องนำติดไปด้วยหรือเปล่าคะ หรือแค่สำเนา
  รบกวนตอบด้วยนะคะวันนี้จะเตรียมตัวแล้ว

  ขอบคุณมากค่ะ
  เคท

 • เลย์

  กำลังอยากทำพาสพอร์ตไว้เหมือนกัน เผืออยากไปเที่ยวไหนใกล้แถวนี้จะได้ไม่ต้องขอแบบฉุกเฉิน

 • สุปัญญา

  ต้องการพาลูกสาวอายุ 13 ปี ไปทำpassprot สามารถทำได้หรือยังค่ะ ดิฉันเลิกกับพ่อของลูกหลายปีแล้ว และไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ดิฉันมีสำมะโนครัวและบัตรประชาชนถ่ายเอกสารของพ่อเด็ก ไม่สามารถติดต่อพ่อของเด็กได้ ถ้าทำได้จะต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะ

 • อุดม

  อยากทราบว่าเราจะเดินทางไปลาวหรือพม่าระยะเวลาทีเราจะอยู่ในประเทศนั้นสูงสุดกี่วัน//เรามีหนังสือเดินทางพร้อมทุอย่าง

 • ชุติมา

  คุณแม่เป็นคนต่างด้าว(คนจีน)จะไปต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานสาขาปิ่นเกล้าได้ไหม ถ้าไม่ได้ตัองติดต่อที่ไหน เคยไปติดต่อที่ซอยสวนพลู แต่ตอนนี้เห็นว่าไม่ได้แล้ว
  รบกวนตอบให้ด้วย

 • จรูญลักษณ์

  ถ้าอยู่แถวบางกะปิจะไปทำ passport ได้ที่ไหนถึงจะสะดวก

 • นิชา

  กรณีเปลี่ยนชื่อใหม่ ต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่ หรือเปลี่ยนเล่มใหม่มั้ยคะ

  แล้วต้องรอ 3 วัน เหมือนทำใหม่มั้ยคะ

  ช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 • dinga

  ถ้าหากว่า อายุ 19 ปี แต่พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาเซ็นได้ สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นเซ็นแทนได้ไหมค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ

 • admin

  ตอบคุณ dinga

  - ให้พ่อแม่เซ็นหนังสือยินยอม ที่อำเภอที่พ่อแม่อยู่ แล้วส่งมาให้ซิครับ

  - ถ้าพ่อ แม่ยังอยู่ให้คนอื่นเซ็นไม่ได้ครับ เพราะไม่ใช่ ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์

 • dinga

  ขอบคุณมากค่ะ

 • นู๋ส้ม

  ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือตัวอยู่ กทม แต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด ต้องใช้ตัวจริงเท่านั้นหรือเปล่าค่ะ หรือสามารถใช้สำเนาได้ รบกวนด้วยค่ะ

 • may

  จะไปดูไบ เดีอนมีนาคม ยังไม่ได้ ทำพาสปอตเลย
  อยูดูไบ ต้องทำวีช่าไหม

 • actz

  พาสปอตหาย พร้อมวีซ๋าเมกา และ ออสเตรเลีย ต้องดำเนินการอย่างไรคะ

 • yo

  ไปดูไบต้องทำวีซ่าค่ะ

 • ออน

  จะไปเยี่ยมแม่ที่เยอรมันนีอะค่ะ จะไปทำพาสปอร์ตหนูอายุ18ปี มีบัตรประชาชนแล้ว มีทะเบียนบ้าน

  ทุกอย่างมีหมดแล้ว แต่ต้องให้แม่รับรองหรือเช็น แต่แม่หนูอยู่เยอรมันนีอะมาเช็นไม่ได้

  ต้องทำไงค่ะ ช่วยตอบที

 • โอ๋

  จะไปเที่ยว3ประเทศเพื่อนบ้านกับแฟนต้องทำยังงัยค่ะไปแบบ back pack ค่ะกะว่าจะไป กัมพูชา แล้วต่อไปที่ เวียดนาม และ กลับมาที่ ลาว เราต้องกลับมาในไทยปั๊มแสตมส์ก่อนออกไปแต่ละประเทศรึเปล่าค่ะ ช่วยตอบคำถามหน่อยนะค่ะ

 • milk

  ไปช้าที่สุดได้กี่โมงค่ะ บ่าย 2-3 จะทันมั๊ยค่ะ

 • sorn

  อยากถามว่า ถ้าเกิด ชื่อในทะเบียนราษ ยังเป็นเด็กชายอยู่ (ด.ช) แต่ตอนนี้อายุ 24 ปี จะทำพาสปอท Passport ได้ใหม หรือต้องไปเปลี่ยนเป็น นาย ก่อนครับ แล้วไปทำเองโดยไม่พาผู้ปกครองไปด้วยได้ใหม ช่วยตอบด้วยนะครับ [email protected][email protected]

 • ืnunui

  เวลาไปทำ passport ต้องแต่งกายแบบสุภาพเลยรึป่าวค่ะ
  คือ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น ??? แล้วใส่เสื้อแขนกุดได้รึป่าว ???
  หรือต้องใส่เปนเสื้อสูทเลยค่ะ

 • my

  สอบถามหน่อยครับคือว่าจะไปทำพาสปอตแต่อายุ14 อ่ะครับ
  แล้วคือต้องให้พ่อแม่ไปเซนต์รับรองแต่ว่าพ่อแม่ผมเลิกกันตอนนี้อยู่กับแม่
  แล้วจะต้องทำไงอ่ะครับติดต่อพ่อไม่ได้อ่ะครับ
  ไม่ได้จดเบียนสมรศ&หย่าด้วยครับ
  ช่วยตอบทีครับว่าจะต้องทำยังไง
  :(

 • Aoor

  อยากให้เปิดวันเสาร์จัง

 • AOR

  ไปสิงคโปต้องทำวีซ่าหรือเปล่า

 • mai

  คุณแม่เป็นคนจีนที่มีใบต่างด้าว ต้องการทำหนังสือเดินทาง ต้องทำที่ไหนครับ
  ใช้เอกสารอะไรบ้าง

  รบกวนขอรายละเอียดต่างๆด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

 • Ben

  ทำพาสปอร์ตเมื่อวันที่ 22/10/2010 ส่งทางไปรษณีย์ ตอนนี้ยังไม่ได้เลย

 • admin

  ตอบ คุณ Ben ปกติแล้วประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับแล้วครับ นานกว่านี้ให้ติดต่อกับกรมการกงสุล หรือไม่ก็ไปรษณีย์ อาจจะมีปัญหาในการจัดส่งครับ

 • Wan

  จะไปทำหนังสือเดินทางให้ลูกวัย 2 ขวบ อยากทราบว่าหากสามีไม่ไปด้วยสามารถทำหนังสือยินยอมมอบอำนาจไปแทนได้ไหมค่ะ. และต้องนำเอกสารอะไรของสามีไปประกอบด้วยหรือไม่คะ อะไรบ้างคะ

  ขอบคุณค่ะ

 • k

  เปลี่ยน นามสกุล ต้องทำ พาสปอร์ตใหม่ หรือเปล่า คะ
  แต่งงานกับชาวต่างชาติคะ

 • chalee

  อยู่ภูเก็ต ถ้าทำพาสปอร์ตที่ภูเก็ต วันพุธ จะได้รับพาสปรฮตันไหน ต้องเดินทางวันจันทร์ในอาทิตย์ถัดไป หรือทำที่ภูเก็ตวันพุธ แต่ให้พี่รับให้ กรมการกงศุล กทม วันศุกร์เสร็จไหม จะได้ฝากรถทัวร์มาให้แทนเร็วกว่า ems หรือขึ้นไปทำ กทม เลย ช่วยตอบหน่อยตัดสินใจไม่ถูก

 • pum

  เปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลต้องทำพาสปอร์ตใหม่อย่างเดียวเลยค่ะ ไม่มีการแก้ไขข้อมูลให้

 • ratana

  ขอทราบรายระเอียดด้วยเปลี่ยนนามสกุลทำพาสปอร์ตใหม่ต้องใช้หลักฐา๊ณอะไรบ้าง
  ขอบคุณค่ะ

 • ratana

  ขอโทษด้วยค่ะบอกรายระเอียดไม่หมดตอนนี้นาอยู่ที่ประเทศกาต้า
  นาอยากเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่เป็นนามสกุลของแฟน
  แต่พาสปอร์ตเดิมกับวีซ่าของประเทศฝรั่งเศสยังไม่หมดอายุใช้งานไม่ทราบว่า
  จะเปลี่ยนให่มได้รึเปล่าแล่ะนาก็เคยเปลี่ยนชื่อด้วย
  จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างรบกวนตอบให้ทราบด้วย
  ขอบคุณค่ะ

 • somya08

  ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลในการทำหนังสือเดินทาง ขอบคุณ มากๆๅ

 • gab

  มีปัญหาครับต้องไปเมืองจีน จะไปทำพาสปอร์ต แต่หลักฐานทางทหารหายต้องทำอย่างไรครับช่วยตอบหน่อยครับ ด่วนมาก

 • admin

  ตอบคุณ gab

  ปัจจุบัน ไม่ต้องใช้หลักฐานทางการทหารแล้ว เพราะระบบราชการมีฐานข้อมูล online แล้ว เอาไปแค่บัตรประชาชนใบเดียวกับเงิน 1000 บาท

 • แป้ง

  เมื่อวานพาคุณแม่ไปขอใช้พาสปอร์ตคู่กันสองเล่ม ที่อุดรธานี คนรับบัตรคิว บริการห่วยมาก พูดจาสุนัขไม่รับประทานเลย ทั้งๆ เราถามเค้ามีคำลงท้าย ค่ะ ทุกครั้ง ตะคอกแม่เราด้วยน้ำเสียงไม่พอใจอย่างมาก เราก้ออยากรู้เหมือนกันว่าเราไปทำไรให้ไม่พอใจ แค่ถาม”จะมาขอใช้พาสปอร์ตคู่กันต้องไปห้องไหนคะ??” แค่นี้เอง ตอบดีๆก้อได้ ทีคุยกะผู้ชายก่อนหน้าทำไมคุยดีจังเลย ถ้าเป้นแม่คุณแล้วท่านถามดีๆ แล้วคุณตะคอกกลับคุณจะรู้สึกอย่างไร ไม่ทราบว่าใครเจอเหตูการณ์แบบนี้ที่อุดรบ้างคะ น่าจะมีคนร้องเรียนบ้างนะ ขอชมเจ้าหน้าที่ที่ห้องนิติกรณ์นะคะ พูดจาไพเราะเป็นกันเองมาก ผิดกับคนจัดบัตรคิว หน้าตาไม่สวยแถมพูดจาไม่น่ารักเลย

 • นัน

  หากทะเบียนบ้านเป็นคนต่างจังหวัด แต่ตัวทำงานอยู่ กทม แต่มีความประสงค์จะทำพาสปอร์ตที่ กทม ได้หรือไม่ เพื่อความสะดวก หรือจะให้กลับไปทำที่ต่างจังหวัด ช่วยตอบหน่อยคะ

 • admin

  ตอบคุณ นัน

  ทำที่ กรุงเทพฯ ได้เลยครับ ทำ passport ไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้าน ใช่บัตรประชาชนอย่างเดียว

 • phueng

  ขอบคุนมากคร่ะกะลังจะไปทำพอดี ยิ่งกลัวทำไรไม่เป็น นึกว่าจะยุ่งยากน่ากลัวไม่กล้าไปทำ แต่ตอนนี้หนูพร้อมแล้วคร่

 • ชีวพร

  ลูกเกิดที่เมืองไทย มีหนังสือเดินทาง สองเล่ม ไทยและเบลเยี่ยม หนังสือเดินทางไทยของลูกจะหมดอายุกลางเดือนกันยา จะกลับเมืองไทยกลางเดือน เมษา จะทำเล่มใหม่ให้ลูก ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา แต่อยู่ด้วย แล้วบิดาไม่ได้ไปด้วย เราต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างจากฝ่ายบิดา

 • สปัณณา

  อยากถามผู้รู้ คะ ลูกๆๆอยู่กับ มารดา แต่ บิดา แยก ทางกัน 15 ปี แล้ว ไม่ได้จด ทะเบียน สมรส ไม่ ทราบ เขาอยู่ที่ไหนไม่เคย ติดต่อกัน แต่ ลูก จะไป แข่ง ดนตรี กับ ทางโรงเรียน ที่ สิงคโปร์ แล้ว ถ้า ไม่มี เอก สาร ทางพ่อ เลย จะ ทำ อย่างไร ดีคะ กรุณา ตอบ ดว้ย จะทำ พาสปอตร์ไดไหม ???ขอบคุณ ที่ตอบคะ

 • เหมือน

  คะ อยากทำ พาสปอตร์ให้ลูก แต่ไม่เอกสารทางบิดาเลย แต่ของลูก มีเอกสารครบหมด จะ ทำอย่างไรดี ต้องทำอะไร อยาก ถามด้วย

 • abi

  อยากทราบว่าถ้าได้พาสปอร์ตแล้วสามารถใช้งานได้เลยไหมค่ะ ถ้าจะไปเกาหลีใช้ได้เลยไม หรือต้องรอเวลากี่วันถึงจะสามารถใช้ได้ค่ะ ขอบคณมากค่ะ

 • admin

  ตอบคุณabi
  ใช้งานได้เลยครับ

 • nan

  ใช้บัตรเหลือง A4 ไปทำพลาสปอร์ตได้ไหม ยังไม่มีบัตรตัวจริงมาเป็นปีแล้ว

 • kriss

  พาสปอร์ตหมดอายุมา 10 กว่าปีแล้ว อยากทำใหม่
  1.ต้องนำพาสปอร์ตฉบับเก่าไปยกเลิกไหม (ถ้าไปทำใหม่เลย)
  2.เอกสารใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวใช่ไหมครับ

 • admin

  ตอบคุณ kriss

  1. จริงๆ แล้วไม่ต้องใช้ passport เก่าครับ หมดอายุไปแล้วไม่ต้องเอาไปยกเลิก เอาไปแค่บัตรประชาชน 1 ใบ เท่านั้น

  แต่ถ้าไม่ลำบาก ก็เอาเล่มเก่าไปด้วย จะได้ตรวจเช็คการสะกดชื่อให้ตรงกัน

 • kriss

  ขอบคุณ คุณ admin ครับ
  ขอถามอีกข้อ วันที่ 2 พ.ค.2554 วัหยุดชดเชยวันแรงงาน เปิดทำการปรกติหรือเปล่าครับ
  ผมสะดวกไปที่ เซ็นทรัล บางนา

  ขอบคุณครับ

 • LOVE_CSHY

  คืออยากจะทราบว่า มีไหมค่ะที่ทำพาสปอร์ตแค่วันเดียว แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าทำเลย
  แบบไปกับทัวร์ของสายการบินอ่ะค่ะ
  ช่วยตอบด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • admin

  ตอบคุณ LOVE_CSHY

  - ทำพาสปอร์ตใช้เวลา 3 วันทำการครับ เช่นไปวันจันทร์ ได้วันพุธ เสียค่าทำ 1000 บาท ไม่มีทำฟรีครับ

 • LOVE_CSHY

  ขอบคุณ คุณ “admin” น่ะค่ะ ที่ช่วยตอบ
  ฉันจะขอเล่าเรื่องราวให้ฟังน่ะคะว่ามันเป็นอย่างไง
  คือว่า เพื่อนของฉันเขาได้เข้าไปทำงานที่สายการบินแห่งหนึ่ง (ไม่ขอเอ่ยชื่อของสายการบินน่ะค่ะ)เขาโทรมาหาฉัน แล้วบอกว่า เขาได้โบนัส(ทั้ง ๆที่เพิ่งเข้าทำงานได้โบนัสเร็วจัง)ให้เลือกว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนก็ได้ภายใน 3 ประเทศที่สายการบินจัดมาให้ หนึ่งในนั้นมีประเทศเกาหลี แล้วทีนี้เพื่อนของฉันเขารู้ว่าฉันอยากไปประเทศเกาหลี เขาเลยมาบอกฉันว่าสนใจไหม ฉันเลยถามข้อมูลว่ามีอะไรบ้าง ข้อมูลที่เพื่อนของฉันบอกก็คือ คำถามที่ฉันถามคุณ “admin” คราวก่อนนะค่ะ ฉันก็ตกใจมันมีแบบนี้ด้วยหรอ เขาก็บอกว่ามี แถมเขายังบอกว่า ไม่ต้องเตรียมเงินไปเลยทางสายการบินมีให้ ฉันก็บอกเขาว่า อุ้ย!! มีอย่างงี้ด้วยหรอ เพื่อนฉันก็บอกว่า ก็มันเป็นทัวร์ของสายการบินนี่
  เรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ

  ปล.มีความคิดเห็นอย่างไรช่วยบอกด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • admin

  ตอบคุณ LOVE_CSHY

  เพื่อนคุณ LOVE_CSHY หมายถึงเที่ยวฟรี บินฟรีเปล่าครับ แต่พาสปอร์ตเราต้องเสียตังค์ทำเอง

 • LOVE_CSHY

  @admin
  ขอบคุณสำหรับคำตอบน่ะค่ะ ..

 • iya

  ตอนนี้เปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนาง แต่อยากทราบว่า สามารถใช้เล่มเก่า นางสาว เดินทางได้ไหม แบบว่า ชื่อ และ นามสกุลในตั๋วเดินทาง ตรงกับพาสปอตเล่มเก่าค่ะ

  รบกวนด้วย

  ขอบคุณค่ะ

 • Jane

  ขอบคุณมากเลยค่ะ กำลังจะไปทำ passport สัปดาห์หน้าพอดี เป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกค่ะ

 • PP

  วันนี้ไปทำพาสปอร์ตที่ จ.พิษณุโลก…พนักงานให้บริการได้ห่วยแตกมาก พูด้จาสุภาพแต่น้ำเสียงแข็งกระด้างตะคอกใส่ประชาชน จบสูงทั้งนั้นไปทำไม่ใช่ตาสีตาสา อยากทราบว่าถ้าต้องการร้องเรียน พนง.คนดังกล่าวจะร้องเรียนได้ที่ไหนคะ เพราะตอนทำพาสปอร์ตเสร็จแรียบร้อยแล้วเดินหากล่องรับความคิดเห็นทั่วไม่เห็นมีเลยค่ะ

 • mint

  พอดีว่าลูกชายสูติบัตรไม่ปรากฎชื่อบิดา คือตอนแจ้งเกิดไม่ได้ใส่ชื่อบิดา ใส่แต่ชื่อแม่อยากทราบว่าเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องทำพาสปร์อตมีอะไรบ้าง

 • นันทพงศ์ พวงยอด

  ใบเสร็จรับเงินทำ passport หายขอเบิกเงินคืนไม่ได้จะต้องทำอย่างไรครับ

 • pan

  กรณีที่บิดามารดาหย่าร้างและไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเลย ต้องนำใบอะไรไปหรือเปล่าค่ะ

 • นลินนิภา ประทุมมา

  *** ถ้าสมมุติว่ากรณีที่บิดามารดาไปไม่ได้ละคะ จะต้องทำยังไง? จะต้องไปทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่ไหนคะ?

 • นายนิก ชูสงค์

  คือผมได้ย้ายออกจากบ้านเดิมไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งแต่ยังอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
  และย้ายยังไม่ถึง ๓ เดือน และตอนนี้ผมก็มีอายุ ๑๙ ปี
  ถ้าผมจะทำพาสปอร์ส ผมต้องให้พ่อแม่เซ็นที่อำเภอพ่อแม่เลยไหมคับ
  แล้วต้องทำพาสปอร์สผมต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านด้วยไหมคับ

 • วรรณพร เขียมสันเทียะ

  ไปทำพาสปอร์ตมาค่ะ เจ้าหน้าที่บริการดีมากเลยค่ะใจดีด้วย รูปไม่สวยก็ให้ถ่ายใหม่ได้ขอบคุณนะค่ะ แต่มีปัญหาค่ะ คือชื่อภาษาอังกฤษ พี่ที่สถานทูต สะกดให้ใหม่ แล้วตอนนี้มีปัญหาตามมาเยอะแยะเลยค่ะ ตอนนี้คิดว่าคงต้องเปลี่ยนบัตรเกือบทุกตัว ถ้าเราจะขอเปลี่ยนใหม่แค่สมุด พาสปอร์ตได้ไหมค่ะ อยากกลับไปใช้ตามเดิมค่ะ บอกตรงๆค่ะ ว่าเปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มเดียวไม่เหนื่อยและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเปลี่ยนบัตรอื่นๆๆอีกเยอะเลยค่ะ ดิฉันสามารถทำได้ไหมค่ะ

 • petite

  ที่เปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้า หากเป็นพาสปอร์ตเล่มเก่า สามารถร้องขอบันทึกการแก้ไขลงบนพาสปอร์ตได้ แต่ถ้าเป็น e- passport ต้องร้องขอทำพาสปอร์ตใหม่เท่านั้นค่ะ

 • noy

  เซนทรัลบางนายังเปิดทำพาสสปอร์ตอยู่หรือป่าวค่ะ

 • Nick

  @Khun Noy เซ็นทรัลบางนายังเปิดทำพาสสปอร์ตอยู่ครับ จอดรถชั้นล่างนะครับเพราะที่ทำการได้ย้ายไปอยู่ชั้นล่างจอดรถแล้ว ไปเช้าหน่อยก็ดีครับ คนเยอะครับ

 • Alex

  คืนผมกำลังจะทำพาสปอร์ตครั้งแรกคับ เห็นว่าตอนนี้เอาแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ไปทำได้แล้ว ใช่ป่าวคับ คือ ผมรีบมากเพราะจะไปทำวันจันหรืออังคารนี้ แล้วจะบินประมาณวันศุกร์หรือเสาร์เลยอ่ะคับ จะทันมั้ยอ่ะ T^T

 • pimpcz

  ผมอยากรุ้ว่าถ้าจะไปเที่ยว เวียดนาม2 วัน อะคับ ต้องทำพาสปอตร์ไหม

 • WetWet

  อยากทราบว่า เปิดทำการตั้งต่กี่โมงถึงกี่โมงค่ะ ที่สาขาเซ็นทรัลบางนา

 • ปุ้ย

  อยากทราบว่า ได้ passport ใหม่แล้ว ต้องใช้เล่มเก่าควบคู่ไหมครับ พอดีเล่มเก่าหาย มีผล ไรไหมครับ หรือ ต้องทำอย่างไรต่อ

 • admin

  ตอบคุณปุ้ย 112

  ถ้า passport เล่มเก่าไม่มี visa ที่ยังใช้ได้อยู่ ก็ไม่มีผลอะไรครับ ใช้เล่มใหม่เล่มเดียว

 • Pinky

  พาสเปอร์ตหายและหมดอายุด้วย ต้องมีใบแจ้งความมั้ยค่ะ

 • admin

  ตอบคุณ Pinky 114

  - ไม่ต้องแจ้งครับ ทำใหม่ได้เลย

 • wedpisit

  อยากทราบว่า กรณี พ่อแม่ เสียแล้ว แต่ผมอยุ่กับทางญาติฝ่ายแม่ อายุผม ตอนนี้ 19 ปี ต้องการทำพาสปอต ต้องทำยังไงคัฟ ขอบคุณคัฟ

 • ่jasmin

  ลูกสาวได้ทำพาสปอร์ต ตอนอายุประมาณ 1 ขวบ โดยมีพ่อมาเซ็นชื่อรับรองเพราะยังใช้นามสกุลของพ่ออยู่ แต่ตอนนี้ลูกสาวไม่ได้ใช้นามสกุลของพ่อแล้ว มาใช้นามสกุลของแม่แทน เพราะพ่อกับแม่แยกกันอยู่และไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย อยากทราบว่า จะให้ลูกสาวทำพาสปอร์ตโดยที่พ่อของเค้าไม่ต้องมาเซ็นชื่อรับรองจะได้ไหมค่ะ ช่วยแนะนำให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • วิชัย ศิริขันธ์

  ปัจจุบันมีพาสปอตอเมริกา อยากทำของไทยอีกจะได้ไหม ขอขอบคุญล่วงน่า

 • tipsuda

  ถ้าจะไปประเทศดูไบ ต้องมีวีซ่าไหมค่ะ

 • jibjib

  ถ้าจะพาแม่ไปทำ แต่ติดปัญหาที่แม่ไม่สามารถเขียนตัวหนังสือได้ จะมีวิธีการในการทำอย่างไรบ้าง จะได้เตรียมพร้อมก่อนพาแม่ไปทำพาสปอร์ต ขอบคุณมากค่ะ

 • นิ่ม

  ถ้าเราไปต่ออายุ พาสปอร์ ใหม่ ไม่แน่ใจว่าเราได้เล่มใหม่ หมายเลขใหม่ หรือว่า เล่มเก่า แต่แค่ต่อไปอีก 5ปี ใครพอทราบข้อมูล ตอบด้วยค่ะ

 • joke

  จะไปทำงานต่างประเทศ เมืองอาบูเดบี
  ยังไม่มีพาสปอร์ต
  ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ
  ใบเกณฑ์ทหารด้วยหรือป่าว
  เพราะเห็นข้อมูลว่าบัตรประชาชนอย่างเดียวก็ได้
  ปัจจุบันการทำพาสปอร์ต ได้เล่มแบบใหม่(อี พาสปอร์ต) หรือแบบเก่า
  ถ้าหากผมทำที่ต่างจังหวัด ไม่ใช่ในกรุงเทพ

 • oil

  ถ้าพาสปอร์ตเราไม่อยู่กับตัว แต่เราต้องการทราบเลขพาสปอร์ต ต้องทำวิธีไหนถึงจะทราบได้ครีับ

 • kamonwarn

  จะทำพาสปอตไปเกาลีแต่ว่า พ่อแม่มาเซ็นให้ไม่ได้ติดน้ำท่วม จะทำไงดีอ่ะคะ เพราะว่า ที่ทัวส์เค้าเร่งเอาตัวส์อ่าคะ

 • สุนิสา

  ดิฉันมีแฟนอยู่ที่ออสเตเลียพอดีเค้าอยากให้ไปเที่ยวหรืออาจจะอยู่ที่กับเค้าหนูต้องทำไงคะ
  เพราะยังไม่เคยเดินทางนอกประเทศเลยอยากทราบรายระเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการดำเนิน
  เรื่องพาสปอตและวีซ่าต้องใช้อะไรบ้างและหนูมีเงินออมในบัญชีไม่ถึงหลักแสนจะทำได้ไหม
  ขอทราบเร็วที่สุดและประหยัดที่สุดคะ
  ขอบคุณมากคะ

 • jubjaeng

  อยากทำำพาสปอร์ตให้ลูกตอนนี้อายุ 8ปีแต่ดิฉันเลิกกับสามีและไม่ได้ติดต่อเขาเลยลูกก็อยู่กับยาย ตอนนี้ฉันมีครอบครัวใหม่อยู่ที่มาเลเซียจะไปขอใบยินยอมและใบมอบฉันทะที่สถานทูตเซ็นแล้วส่งไปให้น้องสาวกับแม่ฉันพาลูกสาวไปทำจะได้หรือปล่าวค่ะ หรือต้องทำยังไงดีผู้รู้ช่วยตอบกลับทีนะค่ะ ขอบคุณค่ะ [email protected]

 • นายเรืองเดช มาลานนท์

  ผมเคยไปทำมาแล้วคราบไม่ผ่าน อยากจะถามว่าเพราะอะไรคาบ ผมต้องการไปญี่ปุ่น

 • Tik

  ตอนนี้อยู่ต่างประเทศคะ แต่จะเดินทางมาผักผ่อนที่เมืองไทยเดือน กค. ปีนี้ 3 อาทิตย์
  แต่หนังสือเดินทางจะหมดอายุเดือน กพ. 2556 ไม่ทราบว่าจะทำหนังสือเดินทาง
  เล่มไหม่ได้หรือปล่าวคะ

 • Bee

  กรณีไปรับหนังสือเดินทางไม่ได้ ต้องให้ผู้อื่นไปรับแทน
  - ต้องใช้บัตรประชาชนของผู้ถือหนังสือเดินทางหรือใช้แค่สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหนังสือเดินทางคะ? (อ่านหลายเว็บข้อมูลไม่ตรงกัน)
  - ในใบรับหนังสือเดินทาง ผู้ถือหนังสือเดินทางยังไม่ได้กรอกข้อมูลในช่องมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน กรณีนี้จะสามารถให้ผู้อื่นไปรับหนังสือเดินทางแทนได้รึไม่?
  - ไปรับหนังสือเดินทางล่าช้าไปหลายวัน และให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนอีกด้วย จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

 • koi

  สวัสดีค่ะ อยากสอบถามว่าการที่เราใช้ปกพาสปอร์ตแบบทึบ มีปัญหาที่ ตม มั้ยค่ะ อยากทราบมากเลยต่ะพอดีพึ่งซื้อมาใส่อ่ะ แล้วมีคนบอกว่าใส่ไม่ได้ จริงมั้ยค่ะ

 • Da

  ตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลียกำลังจะกลับไทยอีกหนึ่งอาทิตย์. กฎหมายที่ออสเตรเลียคือต้องเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่ก่อนหมดอายุหกเดือน. ของดิฉันจะหมดอายุอีกหกเดือนพอดีกลับไทยรอบนี้จะไปทำใหม่แต่ปัญหามีอยู่ว่าเรื่องวีซ่าเราจะทำยังไงค่ะวีซ่ายังเหลืออีกตั้งปีกว่า. ถ้าทำพาสปอร์ตใหม่จะมีปัญหากับวีซ่ามั๊ยค่ะ. เราต้องทำยังไงค่ะหรือว่าต้องถือพาสปอร์ตอันเก่าด้วยค่ะ. รบกวนตอบหน่อยน่ะค่ะ. ขอบคุณมากค่ะ

 • lek

  ไปทำพาสปอร์ตที่บางนา มาเมื่่อวันที่ 14 valentine นี้เอง คนเยอะพอสมควร ทำให้พนักงานหน้าตาบึ้งตึง เหมือนเซ็๋งที่คนเยอะ แล้วถ้าคุณรับบัตรคิวจากแถวที่ยาวเป็นงูแล้ว คุณวัดส่วนสูง ด้วยความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะเขียนในใบที่คุณได้รับมา เป็นตัวเลขส่วนสูงของคุณ ระวังสับสน เพราะหลายคนนำไปปะปนกับบัตรคิวที่คุณได้รับมา อยากให้ผู้เกิี่ยวข้องพิจารณาด้วย เพราะสังเกตว่า เป็นผู้สุงวัยหลายคนและมาจากต่างจังหวัดก็เยอะอยู่

 • wwanid

  รบกวนถามว่าถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่ แล้วพึ่งไปทำพาสปอตมาเมื่อปีที่แล้ว
  เราต้องไปทำพาสปอตใหม่ไหมค่ะ แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายไหม
  แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างที่ต้องนำไปดำเนินการนะค่ะ
  ถ้าเปลี่ยนพาสปอตเป็นชื่อใหม่แล้ว ไปเที่ยวต่างประเทศส่วนมากจะมีปัญหาไหมค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 • admin

  ตอบคุณ wwanid 133

  ถ้าพาสปอร์ตเก่ายังไม่หมดอายุก็ใช้เล่มเก่าไปก่อนก็ได้ครับ แต่เวลาเราจองที่พักเราต้องใช้ชื่อ-นามสกุล เดียวกันกับในพาสปอร์ต

  ถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วบางประเทศ (เช่นสิงคโปร์) เค้าจะถามในใบ ตม. ว่าเราเคยใช้ชื่ออื่น เข้าประเทศไหม เราก็ต้องกรอกชื่อเก่าไปด้วยครับ

 • aaa

  ถ้าพาสปอร์ตเหลือ5 เดือน จะเดินทางไปมาเลเซียได้ไหมค่ะ ไปแค่3 วันเอง

 • admin

  ตอบคุณ aaa 135

  ควรทำพาสปอร์ตใหม่ครับ

 • phanthila

  รบกวนตอบหน่อยนะคะคือในพาสปอร์ตเป็นที่อยู่เก่า แต่ตอนนี้ซื้อบ้านใหม่และย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่ ไม่ทราบว่าการย้ายที่อยู่ใหม่ทำใด้หรือเปล่าคะ เพราะไม่อยากทำพาสปอร์ตใหม่นะคะ หรือมีข้อแนะนำอย่าไรคะ

  ขอบคุณมากคะ

 • admin

  ตอบคุณ phanthila 137

  ใน passport ไม่ได้ระบุที่อยู่ ดังนั้นไม่ต้องทำใหม่ครับ

 • App

  มีข้อสงสัยว่า ถ้าพาสปอร์ตเหลืออายุประมาณ 6 เดือนนิดๆพอดีในวันที่จะเดินทาง แบบเลยมาเป็นหลักวันเท่านั้น จะสามารถเข้าออกนอกประเทศได้อย่างแน่นอนหรือไม่คะ หรือมีความเสี่ยงที่ตม จะไม่ให้ออกนอกประเทศ

 • หนู

  หลานชายที่มีสัญชาติ อังกฤษ พาสปอร์ต อังกฤษ แต่ตอนนี้อยู่ไทย แล้วพาสปอร์ตจะหมดอายุ ต้องไปต่อที่ไหนคะ จำเป็นต้องไปที่สถานทูตอังกฤษ หรือป่าวคะ

 • Weerin

  อยากทราบว่า ต้องทำpassport กี่เดือนถึงจะเดินทางออกนอกประเทศได้

 • admin

  ตอบคุณ Weerin 141

  หลังจากที่ได้รับ Passport แล้วสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ทันทีเลยครับ

 • HUII

  อยากทราบว่า ที่ไหนรับทำ passport วันเสาร์กับวันอาทิตย์มั้งค่ะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • tasmania

  รบกวนสอบถามคะ พึ่งย้ายสำเนาทะเบียนบ้าน เห็นกระทู้ด้านบนบอกว่าไม่ต้องทำpassport เล่มใหม่ แล้วยังใช้เล่มเดิมในการขอวีซ่าได้ไหมคะ แล้วเราต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่ให้ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอวีซ่ารึปล่าวคะ

 • อุฤทัย สิงห์พิลา

  จะทำpassportไห้ลูกชายตอนนี้9ขวบ เพื่อไปเรียนที่อิตาลีคะแต่มีปัญหาตรงที่แม่ใด้จดทะเบียนหย่ากับพ่อเมื่อ8ปีท่ีแล้วและบุตรอยู่ในความดูแลของแม่ตลอดยังงี้ต้องเอาพ่อเด็กมาเซ็นไหมคะ. ตลอดเวลา8ปีกว่าไม่เคยติดต่อเลยไห้แม่เซ็นได้ไหมคะขอบคุณคะ

 • มณฑา ผุดฉวี

  ผมเป็นข้าราชการเกษียญ ถือพาสปอ์ตสีน้ำเงินซึ่งหมดอายุแล้วแต่เวลารวมของอายุพาสปอร์ต 7 ปี ขณะนี้เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยทางเทคนิคแห่งหนึ่ง อยากจะขอต่ออายุพาสปอร์ตราชการนี้เพื่อเดินทางไปดูงานแสดงสินค้าทางเทคนิคที่ยุโรป จะสามารถขอต่ออายุได้หรือไม่และต้องใช้เอกสารใด ขอขอบคุณ

 • Bubee

  ย้ายทะเบียนบ้านใหม่แล้วต้อง30วันไหมคะ ถึงจะไปทำพาสปอตได้?

 • พิชณีนรี

  กรณีที่ 1คือตอนนี้หนู อายุ 19 แล้วพ่อกับแม่ไม่่ว่างไปเลย จากที่ศึกษาข้อมูลมา ต้องมีใบยินยอม และใบมอบอำนาจ แล้วต้องไปทำที่อำเภอ แต่อยากทราบว่า ต้องเอาทั้งพ่อและแม่ไป เซ้นต่อหน้านายอำเภอด้วยรึป่าวคะ (แล้วถ้า เอาแม่ไปเซ้นคนเดียวได้มั้ยคะ) ขอบคุณนะคะ
  กรณีที่ 2 ถ้าเอาแ่ม่ไปด้วยวันแรก แล้ววันที่ไปเซ้นรับเอาพ่อไป แล้วเราต้องไปกับพ่อด้วยมั้ยคะ ขอบคุณคะ

 • จุฬาลักษณ์

  กรณีมี passport และ VISA อเมริกา แล้วยังไม่หมดอายุ แล้วพอดีจดทะเบียนสมรสเปลี่ยนคำนำหน้าและนามสกุลใหม่ เจ้าของpassport อยากถามว่าใช้ เล่มเดิมได้ใหม หรือว่าต้องทำใหม่อย่างเดียวครับหรือต้องดำเนินการอย่างไร ทั้งกรณี passport และ VISA นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • ปัทมา เองร์วิน

  อยากทราบว่าวันกำกนดรับพาสปอร์ตเราตั้งใจจะไปรับเอง. แต่ใกล้จะถึงวันรับติดธุระสำคัญไปไม่ได้ และไม่สามารถหาคนไปรับแทนได้.
  ไม่ทราบว่าไปรับช้ากว่ากำหนดได้มั้ยค่ะ.? หรือมีวิธีใดบ้างค่ะ ขอรบกวนมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • mint

  จะเดินทางไปจีนกับเกาหลีใต้ค่ะ วันที่ 17-22พ.ค.55แต่พาสปอร์ตหมด 27 พ.ค.55 จะยังใช้ไดมั้ยค่ะ หรือต้องทำใหม่ค่ะ/ขอบคุณค่ะ

 • admin

  ตอบคุณ mint

  ต้องทำใหม่ครับ พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

 • mint

  ขอบคุณมากๆ เลยนะค่ะ / มิ้นต์เพิ่งมาอยู่อยู่อยุธยา ที่ไหนจะใกล้ที่สุดค่ะ

 • admin

  ตอบคุณ mint

  ใกล้สุดน่าจะเป็นกงศุลตรงแยกหลักสี่ นะครับ

 • mint

  :-) ขอบคุณค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะค่ะ /ข้อมูลมีประโยชน์มากค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ยังไม่เข้าใจ เหมือนมิ้นต์

 • Phusailom

  ได้ดูในyoutube เกี่ยวกบการทำพาสปอร์ตที่คุณHeartแนะนำการทำพาสปอร์ตแจ้งไว้ว่า 2 วันได้ แต่ในเว็บไซต์แจ้งว่า 3-5 วันทำการ อยากทราบว่าพรุ่งนี้จะไปทำพาสปอร์ตแล้ววันที่18/4/55 ไปรับได้ไหมค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 • Surisa

  สวัสดีค่ะ ช่วงสงกรานต์หยุดกี่วันคะ สาขาบางนา จะเปิดให้บริการอีกทีวันไหนคะ จะไปเพิ่มหน้าpassportค่ะ เล่มเต็มแล้ว ขอบคุณค่ะ

 • kesinee

  ในกรณีที่สมมติว่าหนังสือเดินทางหมดอายุ 29 ตุลาคม แต่ต้องเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่ 24 เมษายน กลับ 29 เมษายน ซึ่งหนังสือเดินทางเหลืออายุ 6 เดือนพอดี ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาอะไรไหมคะ? หากมีปัญหา พอจะมีวิธีการอะไรแนะนำบ้างไหมคะ? ขอบคุณค่ะ

 • อุฤทัย สิงห์พิลา

  ดิฉันกับพ่อของลูกอย่าขาดจากกันมา8ปีแต่ในไบอย่าตอนท้ายระบุบิดาเป็นผู้ปกครองเพราะคิดว่าเบิกใด้แต่ลูกอยู่กับดิฉันและเลี้ยงเองตลอดโดยที่บิดาไม่เคยติดต่อหรือส่งเสียเลยตอนนี้ดิฉันแต่งงานไหม่และต้องการไห้ลูกชายมาเรียนและอยู่ด้วยที่อิตาลี. คำถามคะ. ดิฉันต้องเอาพ่อของลูกมาเซ็นยินยอมทำพาสปอร์ตไหมเราไม่เคยติดต่อกับเขาเลยหรือยื่นฟ้องศาลคะและใช้เวลานานไหม

 • น้องปุ๊กกี้

  - หวัดดีค้ะคือตอนนี้นั้น นู๊อายุ 6ปีไปทำพาสปอร์ต ค้ะ แต่ทำเสดแล้วนู๊ก็ไม่ได้ไป จนตอนนี้อายุ13ปีและ คะ นู๊จะต้องไปทำใหม่ไหมคะ และต้องเตรียมอ๊ไลบ้าง จะไปประเทศเบวเยียมอะคะ แล้วนานไหมค่ะกี่วันแล้วต้องทำวีซ่าไม๊ ( ขอบคุณล่วงหน้าค๊ะ) วีซ่าต้องเตรียมอะไรมั้งคะ?

 • mook

  บ้านน้ำท่วมพาสปอตหายค่ะ ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ใบแจ้งความมาแล้ว สามารถนำใบแจ้งความและบัตรประชาชนไปทำพาสปอตใหม่ได้เลยใช่ไม๊คะ ต้องใช้เอกสารอะไรอีกรึเปล่าคะ

 • admin

  ตอบคุณ mook 161

  Passport หายสามารถทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องไปแจ้งความครับ ไปทำใหม่ก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียว กับเงิน 1,000 บาท

 • Tuktick

  อยากถามว่าทำพาสปอร์ตขึ้นเล่มใหม่แล้วจะเดินทางไปสิงคโปร์พรุ่งนี้เล่มเดิมมีวีซ่อเมริกาอยู่ถ้ายังไม่ได้เอาเล่มไป endorse จะมีผลอะไรไม๊คะ

 • sompong

  อาตมาได้รับแต่งตั้งเป็นพระครู จึงทำการย้านทะเบียนจากวัดในเมืองมาอยู่ที่บ้านเกิดแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อในใบทะเบียนบ้านว่าเป็นพระครูพร้อมกับทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นชื่อพระครูด้วยแต่พาสปอร์ตยังเป็นชื่อเดิมไม่ใช่พระครู แล้วยังไม่หมดอายุ อยากถามว่าพาสปอร์ตเล่มนี้ยังใช้ได้อยู่หรือไม่ครับ ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

 • ืณัฐธยา

  พรุ่งนี้วันแรงงาน หยุดทำการมั้ยค่ะ สำหรับการทำพาสสปอร์ต (ปิ่นเกล้า)

 • Vantana

  พรุ่งนี้วันแรงงาน สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า หยุดทำการมั๊ยค่ะ ถ้าเปิด กี่โมงถึงกี่โมง ขอบคุณค่ะ

 • Uthak.

  จะทำพาสปอร์ต แต่ บัตรประจำตัวประชาชนชำรุด ใช้ใบขับขี่รถยนต์แทนได้หรือเปล่าครับ

 • micky

  ตอนนี้อยู่ฮ่องกง ถ้าต้องการไปกวางโจว เราสามารถส่งพาสปอรต์ทางไปรษณีย์ที่ฮ่องกงกลับไปเมืองไทย เพื่อให้ญาติที่เมืองไทยไปขอวีซ่าที่สถานทูตจีนให้ได้หรือไม่ หรือมีวิธีการใดที่จะทำวีซ่าเข้ากวางโจวได้โดยไม่ต้องบินกลับไปเมืองไทย

 • Childy

  อยากทราบว่า visa นี่ ทำยากไหมค๊ะ แล้วต้องใช้อะไรมั่งค๊ะ ใช้เวลานานเท่าไหร่
  …..ขอบคุณค่า…^^

 • วี

  รบกวนถามเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตสำหรับคนต่างด้าวที่มีใบสีน้ำตาลเลือดหมู + ใบสำคัญคนพลัดถิ่น + ทะเบียนบ้าน ถ้าจะไปเที่ยวต่างประเทศไปขอทำพาสปอร์ตได้หรือไม่หรือทำที่ไหนเพราะเคยไปถามศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าไม่มีข้อมูลรบกวนตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

 • FAY

  ถึงพี่ admin
  คือว่าหนูอายุ 18 อ่าคะ แล้วเดือนหน้าจะไปเมกา’
  แล้วแม่บอกให้ไปต่อPassportแต่มันยังเหลืออีก1ปี
  หนูต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ ถ้าผู้ปกครองไม่ไปจะได้หรือป่าว
  ช่วยบอกหน่อย คือจะไปทำอาทิตย์หน้าแล้วคะ ที่เชียงใหม่ ยังไงก็ช่วยบอกหน่อยนะคะ

 • kwan

  คืออยากทราบว่าจะไปเปลี่ยนชื่อพรุ่งนี้ค่ะ แล้วต้องไปมาเลอาทิตหน้า ต้องไปทำพาร์ตปอร์ตใหม่มั๊ยค่ะ แล้วใช้เวลานานไหมคะ

 • Sk

  หนูอายุครบ 20 แล้วใกล้ 21 ต้องมีใบอานุญาติจาก พ่อแม่ด้วยเปล่าคะ

 • จุฑารัตน์ สุกร

  การทำพาสปอร์ตต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างค่ะ ตอนนี้หนูอายุ 14 ปีค่ะ ต้องเตรียมอะไรไปบ้างค่ะ

 • รบกวนตอบด่วนค่ะ T____T

  ทำงานที่จังหวัดตรัง ออกเดินทางวันที่ 15/6/55
  จะไปทำ passport วันจันทร์ 11/5/55 ต้องการถามว่า
  1.ถ้าไปทำที่จังหวัดสุราษฎร์ หรือ จังหวัดสงขลา ที่ไหนใกล้กว่ากันค่ะ
  2.มีผู้รู้แนะนำว่าไปทำที่สงขลา แล้ว ทางสงขลาจะส่งข้อมูลมาที่กรุงเทพ
  แล้วให้ไปรับ passport ที่กรุงเทพ จะได้รับภายใน 3 จริงมั้ยค่ะ
  มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
  3.ถ้ามาทำที่กรุงเทพ ฯ ค่าจะเท่ากันมั้ยค่ะ

  ขอคำแนะนำด่วนนะค่ะ ออกเดินทางวันศุกร์แต่เช้าเลยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  ^______^

 • jom

  หนูอนากจะทราบว่า
  ตอนนี้หนูอายุ 19 ปี ในการขอพาสปอร์ตต้องพาพ่อแม่มาเซ็นยินยอมแต่พ่อแม่หนูอย่าร้างกันต่างคนต่างอยู่ในกรณีที่แม่หนูอยู่เรือนจำไม่สามารถมาได้มาได้แต่พ่อ หนูจะต้องทำยังไงคะ

 • yuri

  พาส หาย จะเดินทางวันที่ 21มิ.ย. จะไปขอทำพาสด่วนได้ไหมค่ะเพราะจองทัวร์ไว้ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ต้ งทำอย

 • yuri

  เดินทางวันที่21มิ.ยไปเกาหลี พาสหาย จะขอทำพาสด่วนจะได้ไหมค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ

 • admin

  ตอบคุณ yuri

  ไปกงศุลฯ แจ้งวัฒนะด่วนเลยครับ บอกถึงความจำเป็นกับเจ้าหน้าที่ เค้าช่วยได้ครับ

 • samian

  อยากทราบว่าถ้าพ่อแม่มีลูกตั้งแต่อายุ 17 ปี และอยากทำพาสปอร์ตให้ลูกเพราะพ่อสัญชาติอังกฤษ แม่สัญชาติไทย ทำได้หรือเปล่าค่ะ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เพราะตอนนี้อยู่เมืองไทยอยากพาลูกไปหา ปู่ ย่า ที่ฮ่องกงค่ะ

 • ภัทรนันท์

  อยากทราบว่า สามีและภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่ได้รับรองบุตรตามกฏหมาย มารดาสามารถดำเนินการขอทำพาสปอร์ตด้วยตนเองได้หรือไม่…

 • อ้อ

  พอดีจะไปเที่ยวเกาหลี อะคะ แล้วเอาลูกสาว อายุ 5 ขวบไปด้วย ลูกสาวต้องทำพาสปอรต หรือเปล่าคะ

  ขอบคุณค่ะ

 • อุษา

  กรณีที่หย่าแล้ว หนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ ต้องทำใหม่หรือไม่ค่ะ จะไปต่างประเทศค่ะและต้องนำหนังสือเดินทางเดิมไปหรือไม่ กรณีทำใหม่

 • Mani

  ถ้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลในพาสปอร์ต ต้องจ่ายเงินเพิ่มไหมค่ะ

 • แอน

  เข้ามาอ่านข้อมูลอ่ะ เจอแต่คำถามที่อยากจะถามเหมือนกัน แต่ช่วงหลังๆไม่เห็นมีคำตอบเลย

 • มายด์ เชียงราย

  สวัสดีค่ะ
  ขอคำแนะนำหน่อยน่ะค่ะว่าจะต้องทำอย่างไร คือว่า
  ขณะนี้หนูได้หย่ากับสามีชาวต่างชาติ แล้วหนูก็ได้เปลี่ยนชื่อตัว และ นามสกุล ด้วย
  หนูจะบินไป ฮอลแลนด์ แต่หนูยังไม่ได้ทำพาสใหม่เลยค่ะแล้วอายุของพาสก็เหลือ 3 ปี
  อยากทราบว่าจะต้องใช้เอกสารตัวใหนไปประกอบการขอทำพาสใหม่บ้างค่ะ ต้องใช้ใบหย่าด้วยหรือเปล่าค่ะ

  ช่วยแนะนำหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ
  มายด์

 • สรรัตน์

  รบกวนถามหน่อยค่ะ มีข้อสงสัยค่ะ มีลูกอยู่ 1 คนค่ะ จดทะเบียนสมรสกับสามีต่างชาติ ส่วนลูกนั้นเคยทำพาสปอร์ตมาแล้วตอนอายุ 3 เดือน อีกปีกว่าพาสปอร์ตจะหมดอายุ แต่ว่าตอนนี้ได้แยกทางกับสามี สามีได้เดินทางกลับประเทศเค้าไปแล้ว และไม่ได้ติดต่อกันมาสักระยะแล้วค่ะ กรณีนี้จะทำพาสปอร์ตให้ลูกได้ยังไงค่ะ

 • สรรัตน์

  ลืมบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้หย่ากับสามีนะค่ะ

 • สุ

  อยากทราบว่า คุณ admin ได้ทำงานในสำนักงานกองหนังสือเดินทางป่าวคะ พอดีอยากรู้รายละเีอียดเรือ่งสำคัญนิดหน่อยอ่ะคะ

 • admin

  ตอบคุณ สุ

  ผมไม่ได้ทำงานในสำนักงานกองหนังสือเดินทางครับ

 • ฝน

  อยากทราบว่าถ้ายังไม่ได้ชําระหนี้จะทําพาสปอนร์ตได้ไหม คือเมื่อเจ็ดปีที่แล้วไปไต้หวั่นมีปัญหา พาสปอร์ตหายทางสถานไทยได้ให้กู้เงินกลับมาเมืองไทยแต่ตอนนี้ เกินมาเจ็ดปีแล้ว เพราะยังไม่มีเงินเขาจะยกเลิกชื่อเราไหม จะทําใหม่ได้รึเป่ลาหรือว่าต้องไปชําระเงินก่อน แล้วกี่ปีเขาจะยกเลิก

 • สุกัญญา

  ต้องการทำpaasportไปเกาหลีแต่บัตรประชาชนหมดอายุแต่มีบัตรข้าราชการจะทำpassportได้หรือเปล่า

 • ณิน

  ทำpaasportไปเยอรมันต้องเรียนภาษาเยอรมันด้วยไหม

 • Charleen

  สวัสดีค่ะ แอดมินและทุกคนในกระทู้ :)
  ปัญหาก็เรื่องทำพาสปอตนี่ละค่ะ จะพาลูกไปทำพาสปอต แต่ติดตรงที่สามีตอนนี้ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์ ซึ่งไม่สามารถมาเซ็นรับรองลูกได้ เพราะปกติแล้วทำพาสปอต พ่อ-แม่ ต้องไปด้วยกัน ซึ่งเจนได้เข้าไปอ่านรายละเอียดแต่ยัง งง!!555

  สามีเป็นคนไทยค่ะ อยู่ที่พัทยา ต้องไปขอใบรับรองจากอำเภอ/เขต ไหนก็ได้หรือเปล่า
  เอกสารของพ่อต้องใช้อะไรบ้างในกรณีที่ไม่สามารถมาเซนรับรองลูกได้
  เจนรบกวนใครที่สามารถอธิบายหรือแนะนำขั้นตอนการเตรียมเอกสาร รบกวนช่วยหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ….
  ส่งรายละเอียดมาทางเมลได้ที่ [email protected]

 • Rung

  อยากทราบการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่แจ้งวัฒนะคะไม่รุ้ว่าอยุ่ตรงไหนอะคะ

 • Por

  อยากทราบว่าถ้าทำพาร์สหายที่อังกฤษและยังมีวีซ่าอังกฤษเหลืออยู่2ปี ถ้าทำพาร์สใหม่และขอยื่นคำร้องขอบรรทึกการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิมในเล่มใหม่และสามารถนำวีซ่าในเล่มเดิมที่ยังมีอายุใช้งานคู่กับหนังสือเดินทางเล่มใหม่นั้นสามารถทำได้จริงหรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหรค่ะ(ในประเทศอังกฤษ)ใครรู้ช่วยตอบด้วยค่ะ กรุณา….

 • babyl

  ต้องไปรับพาสปอตวันนี้แตไม่ว่างสามารถรับวันอื่นได้ไหมค่ะ

 • รุจิรา

  เราทำพาสปอต์เสร็จแล้วเราสามารถทำวีซ่าไปต่างประเทศเลยด้ายไหมค่ะ หรืต้องรอให้อายุพาสปอตครบกี่เดือนค่ะ ถึงจะทำวีซ่าได้

 • admin

  ตอบคุณ รุจิรา 197

  ทันทีที่ได้ passport สามารถนำไปทำ Visa ได้เลยครับ

  ข้อกำหนดเรื่องอายุ จะเป็นข้อกำหนดที่ว่า passport จะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง ถึงจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศ หรือขอ Visa ได้

 • Ron

  ผมแต่งงานและจดทะเบียนที่เมืองจีนกับหญิงสาวชาวจีนถือพาสปอร์ตจีน ปกแดง จะไปฮันนีมูนยุโรป อยากทราบว่าภรรยาต้องใช้เอกสารอะไรเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นอิตาลีครับ

 • Danchaba Pudduang

  สวัสดีค่ะ คุณแม่ของดิฉันอยู่ที่จ.ตรังค่ะ ท่านอายุค่อนข้างมากแล้วและไม่ค่อยสบาย ไม่สะดวกที่จะเดินทางคนเดียวไปทำพาสปอร์ตที่ต่างจังหวัดได้ ดิฉันขอรบกวนถามว่ามีวิธีการไหนหรือข้อแนะนำใดบ้างค่ะที่จะช่วยคุณแม่ให้สามารถทำพาสปอร์ตในจังหวัดตรังได้ค่ะ ดิฉันอยากพาคุณแม่มารักษาตัวที่สวีเดนค่ะ เผื่ออาจจะช่วยให้คุณแม่อาการดีขึ้น

  กรุณาให้คำแนะนำด้วยนะค่ะ
  หวังว่าจะได้รับคำตอบในไม่ช้านี้

  ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
  แดนชบา พุดด้วง

 • Kanthanat

  เด็กอายุ 8 ปี ถ้ารับบุตรบุญธรรมแล้ว ต้องการทำpassport ยังต้องให้ พ่อแม่เด็กจริงมารับรองอีกหรือไม่ คะ

 • rose

  ใบเปลี่ยนชื่อ ต้องใช้ใบจริงหรือป่าวค่ะ

 • Mam

  พอดีไปทำ passport มา แล้วไม่สะดวกไปรับเอง ให้คนอื่นไปรับได้มัยค่ะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ หากให้คนอื่นไปรับให้(ไม่สะดวกให้ส่งทางไปรษณีย์เพราะช้ากว่าไปรับเองค่ะ)

 • อ้อม

  ลููกชายเกิดต่างประเทศ ตอนนี้ขอใบแจ้งเกิดไทยแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำpassportไทย สามารถใช้passportอันเดิมคือพาสร์ปอร์ตเยอรมัน เพื่อบินมาทำพาสร์ปอร์ตไทย ที่ไทย ได้หรือเปล่าคะ จะมีปัญหาอะไรที่ ตม.หรือเปล่า?

 • วิศิษฏ์

  ปัจจุบันที่เซ็นทรัลบางนายังมีทำ passport ได้อยู่หรือเปล่าครับ ผมโทรไปที่เบอร์ 023838401-3 แล้วไม่เคยมีคนรับสายเลยครับ

 • วิศิษฏ์

  มีแบบที่ทำแล้วรอรับได้เลยไหมครับ

 • จิราพร

  adminคะช่วยตอบหหน่อยได้ไหม
  คือว่าหนูอายุ 18 คะ จะไปทำเรื่องที่สถานทูตไปเมกา
  แล้วPassportแต่มันยังเหลืออีกประมาณ7เดือนอ่ะคะ
  แล้วหนูจะไปทำใหม่แต่แม่หนูอยู่อเมริกา
  หนูต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ ถ้าให้พ่อไปเซ็นคนเดียวจะได้หรือป่าว
  ช่วยบอกหน่อย คือจะไปทำอาทิตย์หน้าแล้วคะ ที่เชียงใหม่ ยังไงก็ช่วยบอกหน่อยนะคะ

 • พัชรีพร

  อยากทราบว่ากรณีบิดามารดาไม่ได้สมรสแยกทางกันแล้วลูกอยู่ทะเบียนบ้านบิดามารดาสามารถพาไปทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่คะ

 • arare

  อ่านจากต้นจนจบแล้วรู้สึกขอบคุณแทนทุกๆคนจังเลยคะ (ถีงแม้ว่าจะไม่มีคำตอบสำหรับข้อสงสัยของตัวเอง) ขอให้มีความสุขความเจริญคะ

 • Star

  ไปเปลี่ยนชื่อมา่ค่ะ เลยจะต้องทำพาสปอร์ตใหม่ แต่พาสปอร์ตเดิมมีวีซ่าอเมริกาอยู่ 10 ปีพึ่งได้เมื่อกลางปีนี้ค่ะ แต่ยังไม่ได้ไป มีบัตรประชาชนและใบเปลี่ยนชื่อที่ต้องใช้ แล้วต้องใช้เอกสารอะไรอีกบ้างคะในการทำใหม่ ขอบคุณมากค่ะ

 • joojija

  อยากทราบว่าถ้าจะเดินทางไป ออสเตรเลีย หรือ อเมริกา
  นี่ต้องทำพาสปอร์ต รอไว้ให้พาสปอร์ตมีอายุ 6เดือนก่อนรึป่าวคะ
  จึงจะสามารถเดินทางได้

 • admin

  ตอบคุณ joojija

  ไม่ต้องรอพาสปอร์ตมีอายุ 6เดือนครับ เรื่องอายุ 6 เดือนนี่สับสนกันมาก ที่ถูกคือบางประเทศเช่นสิงคโปร์ ฮ่องกง เราต้องมีอายุพาสปอร์ตเหลืออย่างน้อย 6เดือน ในวันเดินทางถึงจะเข้าประเทศได้

 • nada

  เรื่องเกี่ยวกับความสูง ใบเดิมทำที่แจ้งวัฒนะ สูง 155 และก็วัดได้ 155 ตั้งแต่โตมามีบัตรปชช. แต่ มาทำที่ อุดร วัดได้153 เราก็เอะใจ ขอวัดใหม่ ยังไม่ยืดอกตัวตรง มันดันกระดานชนหัวเฉย ยืนยัน 153 ค่ะคุณ ถามกลับไปว่า แล้วจะมีปัญหาเวลายื่นกะตม.ใหม่ค่ะ เพราะประวัติการเดินทาง สูง 155 แล้วนี้153อะค่ะ มันชักหน้าคุณถามนี้หมายถึงอะไร จะเปลี่ยนเปน155 หรอไง (เปนงงฉันถามเพราะกลัวมีปัญหากะตม.) คุณเทอเปนไม่พอใจ พูดสะบดคำออกมาว่า ไม่มีหรอกค่ะถ้าจะมีก็ตม.โน้น พาสสปอร์ตเค้าใช้เล่มเดียวไม่ได้เอาเล่มเก่ามาใช้ อ้าวเป็นว่าฉันมึนเลย ถามดีๆไหมตอบ ไม่รับประทานแบบนี้ สุดท้ายฉันต้องให้มันใช้อำนาจไป ตามระเบียบ ส่วนใครพอจะรู้ว่ามีปัญหาเวลายื่นตรวจไหม หรือยังไงช่วยบอกหน่อยค่ะ กังวลมาก ปล.จนท.ที่อุดร บริการแย่มาก ไม่ให้คำกระจ่างแล้วชักสีหน้าอีก

 • admin

  ตอบคุณ nada

  ส่วนสูงลดลงไม่มีผลกับ ตม. ครับ หลักๆ เค้าจะดูใบหน้าใน passport ว่าตรงกับตัวจริงหรือเปล่า

 • izeenps

  คือพอดีต้นปีไปทำพาสปอรตมาแล้วพร้อมบินไปสิงคโปรมาค่ะ แต่กลับมาย้ายบ้านแล้วพาสปอรตเลยหายค่ะ เลยไปทำใหม่มารอบนึงแล้ว แต่เมื่อไม่กี่เดือนมานี้น้ำท่วม พาสปอร์ตก็หายไปกับน้ำค่ะ แต่ต้องเดินทางใกล้ๆนี้ พี่ที่ทำเค้าเคยบอกว่าปีนึงทำได้แค่2ครั้ง จริงหรือเปล่าค่ะ? เราจะทำรอบที่3ได้ไหม ? แล้วอายุไม่ถึง20 แถมบ้านอยู่ต่างจังหวัด ต้องกลับไปเอาลายเซ็นต์ผู้ปกตครองเท่านั้นหรอค่ะ มีทางไหนไหมที่จะทำเองได้เลยที่กรุงเทพ

 • admin

  ตอบคุณ izeenps

  ไม่เคยได้ยินนะครับว่าทำ passport ได้ 2 ครั้ง / ปี ยังไงรีบไปทำดีกว่าครับ

  สำหรับผู้เยาว์ที่อายุ 15-20 ปี ต้องมีเอกสารเพิ่มดังนี้ครับ
  - หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  ให้ผู้ปกครองทำหนังสือยินยอมแล้วส่งมาก็น่าจะได้นะครับ

 • Eline

  คืออยากจะขอถามอะไรหน่อยค่ะ คือตอนนี้มีลูกสาวตอนนี้ลูกสาวอายุได้ 2 เดือน จะทำหนังสือเดินทางให้เค้ากลับมาเทียวที่เมืองไทย แต่มันติดอยู่ว่า ตอนนีี้แม่อายุ 19 จะ20 เดือนมีนาคมที่นี้ อยากจะทราบว่า ถ้าเราจะทำหนังสือเดือนทางให้ลูกได้ไหมเพราะอีกไม่กี่เดือนเราก็จะอายุ 20 และมีอีกก้อระนี้ 1 คือแฟนเราจะไปเกรณ์ทหารแต่ไม่รู้ว่าเค้าจะติดไหมเราก็อยากจะไปดู แฟนเราจะเดินทางเดือนกุมภาพัน แต่เราอายุจะครบ 20 เดือนมีนาคม และที่นี้พ่อของเด๊กไม่อยู่เซ็นเอกสาร อยากจะถามว่า สามารถทำหนังสือเดือนทางให้ลูกก่อนพ่อเค้าจะเดือนทางไปเมืองไทยได้ไหม พ่อเดินทางสินเดือนกุมภา เราเกิดเดือนมีนาวันที่ 1 มันห่างกันแค่วันเดียวเอง อยากทราบว่าสามารถทำให้ก่อนเราอายุครบ 20 ปี ก่อนได้ไหมค่ะ เพราะไม่แน่เค้าติดทหาร เค้าต้องอยู่ไทยตั้ง 2 ปี และลูกเราจะไม่ได้กลับไปไทยเลย ตั้ง 2ปี ญาติผู้ใหญ่ทางไทยก็อยากเห็นหน้าหลานตัวเป็นๆๆ ยังไงก็ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะเพราะตอนนี้เคลียดมากเลยไม่รู้จะทำยังไงอยากได้หนังสือเดือนทางให้ลูกสาวมาก เค้าบอกว่าแม่สามารถเซ็นเอกสารให้เราได้แต่ที่นี้มันติดอยู่ว่าแม่เราไม่ว่างตั้ง 5 เดือนเพราะเค้าเดือนทางไปประเทศอื่น ยังไงก็ช่วยหน่อยน่ะค่ะกลัวจะไม่ได้หนังสือเดือนทางจิงๆๆๆ

 • Pim

  อยากทราบว่าหนูอายุ 19 ปี เมษานี้จะ 20 แล้ว แต่ในนั้นบอกว่าถ้าอายุ 15ไม่ถึง 20 ต้องมีพ่อแม่ไปลงชื่อด้วย แต่ว่าแม่หนูอยู่ที่เรือนจำไปลงชื่อไม่ได้ ให้พ่อไปคนเดียวได้มั้ยค่ะ หรือถ้าไม่ได้ต้องทำยังไง รบกวนช่วยตอบทีนะคะ ขอบคุณค่ะ

 • เข้ม

  พอดีเป็นทหารเกณฑ์แต่อยู่บ้านนาย ช่วงลา 10 วัน (ไม่มีใบลา) จะไปเที่ยวเกาหลีกับทัวร์ 12 กุมภานี้
  ไม่ทราบว่า ต้องทำเรื่องขอใบลาจากหน่วยหรือหนังสือทางราชการติดไปด้วยไหมครับ
  พาสปอร์ตพึ่งไปทำมาเป็นแบบสีน้ำตาลธรรมดา
  ถ้าทราบรบกวนตอบหน่อยนะครับ
  ขอบคุณครับ

 • Book

  สวัสดีค่ะ พาสปอร์ตเดิมหมดอายุ (มีวีซ่า) หายไปค่ะ ตอนนี้ได้ทำเล่มใหม่พร้อมกับเปลี่ยนนามสกุลแล้ว ทั้งนี้ มีเหตุต้องขอวีซ่าอเมริกาอีกครั้ง ต้องแจ้งความว่าพาสปอร์ตเดิมหายด้วยรึป่าวคะ? เพื่อนำไปยืนยันว่าเคยขอวีซ่าแล้ว…ขอบคุณค่ะ

 • Mo'fif

  หนูขอถามหน่อยคะคือว่า คือว่หนูจะไปทำ passport ครั้งแรกแล้วก็เข้าไปอ่านข้อมูลของกงศุลมาแล้วคือเขาบอกว่า
  - กรณีที่ผู้เยาว์ที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมารดาสามารถลงนามได้ฝ่ายเดียวให้ไปนำคำให้การจากอำเภอ/เขตยืนยันว่าไม่ได้สมรสพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งานเป็น “นางสาว” ต่อเจ้าหน้าที่

  ซึ่งคือพ่อและแม่ของหนูไม่ได้จดทะเบียนกันจริงแต่กว่าก็อยู่ด้วยกันปกติแล้วพ่อหนูก็เซ็นรับรองบุตรและก็อนุญาตให้หนู ใช้นามสกุลของพ่อได้ แล้วแม่หนู.มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะขึ้นไปเอาใบยืนยัน เลยอยากทราบว่า กรณีนี้ไม่ยื่นใบรับรองของแม่ แต่ว่าเป็นการพาทั้งพ่อและแม่ไปเซ็นยืนยันที่กงศุลว่าอนุญาตให้หนู.เดินทางออกนอกประเทศแทนได้ไหม
  ตอนนี้หนูอายุ 17 คะ รบกวนตอบหนูหน่อยนะคะ

 • พี่ครับ จอบผมด่วนผมทำ พุ่งนี้!!!
  คือผม อายุ13 จะทำพราสปอต อะครับ ต้องเตรียมอะไรมั่งหรอ คับ ถ้าอันไหนใช้ของจิง บอกด้วนะครับ

 • อยากทราบว่าเด็กอายุ 6เดือนทำพาสปอร์ตได้หรือยัง และถ้าทำได้ต้องใช้เอกสารอะไรบาง พ่อเด้กเป็นต่างชาติ

 • SA

  อยากทราบว่า พรุ่งนี้ ที่ไหนเปิดให้บริการทำพาสปอร์ตบ้างคะ เพราะว่าโทรไปแต่ละที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เลยค่ะ

 • admin

  ตอบคุณ SA

  เปิดที่ปิ่นเกล้า และ บางนาครับ ควรไปตั้งแต่ตี 5 ไม่งั้นคิวหมดครับ

 • aun

  อยากทราบ ทำพาส ที่หลักสี่ ถ้าไปช่วงบ่ายโมง ทำทันไหมค่ะ

 • mancha

  รบกวนสอบถาม Passport มีอายุ 3 เดือน คือหมด 26/11/55 แต่ขอ Visa visit ไปเยอรมัน เดินทางในวันที่ 18/8/55 กลับ 25/8/55 (9วัน) ได้ คำถาม คือ

  1.ไม่มั่นใจว่า ตม.ไทยจะให้ผ่านหรือเปล่าถ้าเดินทางออก(พร้อมแฟนชาวเยอรมัน)
  2.ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ ที่ยื่นขอ Visa ว่าถ้าเราทำ Passport ใหม่ ต้องทำอย่างไร กับ Visa ที่ได้ จะใช้ได้ไหนถ้าเรายื่น Passport ใหม่ และเก่า(เล่มที่มี Visa) เวาลา check- in เจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่ได้ ต้องทำใหม่เท่านั้น (ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าค่ะ)
  3. ถ้าไม่ให้ผ่านในข้อที่1. หรือใช้ไม่ได้ ในข้อ 2 ต้องทำอย่างไร มีวิธีแก้ไขหรือไม่

  ขอขอบคุณมาในที่นี้ด้วยค่ะ

 • Grace

  ทำ passport ที่ยังไม่หมดอายุหาย ต้องใช้หลักฐานการแจ้งความเพื่อขอทำใหม่หรือเปล่าคะ
  และหากว่าเล่มที่ทำหายนั้นเป็นชื่อปจบ ของเราที่ตรงกับบัตรประชาชน ยังต้องนำใบเปลี่ยนชื่อสกุลที่เคยเปลี่ยนมาแล้วทั้งหมดไปแสดงอีกหรือเปล่าคะ. รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • วิไลพร

  ถ้าหนังสือเดินทางเปียกน้ำ ตัวหนังสือในเล่มมองไม่ชัด เราควรทำยังไงมาก (หนูเอาเสื้อผ้าแฟนไปซัก แต่ไมรู้ว่าเขาลืมหนังสือเดินทางไว้ในกระเป๋ากางเกง)ช่วยให้ความรู้ด้านนี้ด้วยค่ะ..แฟนหนูไม่ใช่คนไทยค่ะ เขาเป็นคนแอฟริกาใต้.. เราจะเอาหนังสือเดินทางไปทำที่ไหน..แล้วต้องทำอะไรบ้างค่ะ

 • แม่นะจัง

  พาสปอร์ตไทยลูกสาว(11ขวบ)หมดอายุ แต่คุณพ่อคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น ไม่สามารถมาร่วมลงนามได้ คุณแม่สามารถพาน้องไปทำใหม่ได้เลยไหมคะ หรือต้องใชัเอกสารอะไรจากคุณพ่อบ้างคะ

 • Na

  หนูจะอายุ20วันที่23เดือนนี้อะ่ค่ะแต่จะไปทำพาสปอตก่อนตอนนี้เองเลยได้ไหมพอดีว่าไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วช่วงวันที่23มีสอบไม่ว่างไปทำแล้วจะไปต่างประเทศคือสามารถไปทำเองเลยได้ไหมค่ะ

 • Nopharat waki

  อยากทราบว่ากรณีที่พ่อแม่อยู่ต่างประเทศม่ายสามรถไปเซ็นรับรองให้ด้ายถ้ามอบอำนาจให้ลุงเขาไปทำแทนด้ายมั้ยค่ะ

 • สุภา

  เด็กอายุ 12-13 ปี พ่อเป็นไทย แม่เป็นเขมร แม่มีเอกสารถูกต้องในการอยู่อาศัยเมืองไทย อยากจะพาลูกไปเขมร เพื่อไปงานแต่งงานญาติ เด็กต้องทำพาสปอร์ต-วีซ่าไหมค่ะ

 • pongpond

  สวัสดีค่ะขอสอบถามข้อมูลค่ะ
  คือไม่เคยไปต่างประเทศเลยแต่มีโคลงการจะไปประเทศจีนอีกสองสามเดือนข้างหน้า อยากทราบว่าเอการสารที่ต้องขอคือหนังสือเดินทางอย่างเดียวใช่ไหมค่ะ หรือมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างค่ะ คือเคยได้ยินคนพูดถึงพสาปอร์ตเเละวีซ่าเลย งงๆ ขอคำชี้เเนะด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 • tototoey

  สวัสดีครับคือผมไปทำพาสปอร์ตมาแล้วครับ แต่ว่าตอนที่ผมไปทำ ผมอายุ 14 ปี ตอนที่ผมขึ้นเครื่องผมอายุ 15 ปีแล้วครับ พอดีว่าผมได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ อยากจะถามว่า จะเกิดปัญหาอะไรไหมครับ เพราะตอนนี้ผมยังอายุ 14 อยู่ ใช้คำนำหน้าเด็กชาย แต่ตอนขึ้นเครื่อง ผมอายุ 15 ปี คำนำหน้าผมจะเปลี่ยนเป็นนาย ก็เลยกลัวว่าจะมีปัญหา พอทราบไหมครับว่าจะเกิดปัญหาหรือเปล่า ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 • วานิสา

  จะทำพาสปอร์ตไปอยู่ที่พม่าค่ะทำเสร็จแล้วออกนอกประเทศได้เลยป่าวค่ะ ต้องขอวีซ่าไหมค่ะ ขอวีซ่าที่ไหนค่ะ พอดีหนูไม่เคยไปต่างประเทศเลยค่ะ

 • เอิร์ท

  ถ้ามีหนังสือเดินทางตอนเป็นฆราวาสอยู่แล้วมาบวชเป็นพรเใช้เดินทางต่างประเทศได้ใหม หนังสือเดินทางไม่หมดอายุรูปเป็นสมัยฆราวาสแต่ตอนนี้เป็นพระ

 • Film

  ถ้า ทะเบียนบ้าน (อันจริงที่เป็นเล่ม) อยู่กับเจ้าบ้านซึ่ง เขาย้ายไปอยู่อยุธยา เราถ่ายเป็นสำเนา ทะเบียนบ้าน1ชุดแทนได้มั้ยค่ะ กลุ้มใจค่ะ จะไปเกาหลี ครั้งแรก หนูแค่18เอง ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*