วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง หลวงพ่อพุทธมนต์ จ.ตาก

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ที่บ้านรมณีย์ ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 1401 บูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อ พ.ศ. 1533 ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้างขึ้นสมัยรัชการที่ 4 ผนังโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามยิ่ง และเจดีย์ทรงมอญบรรจุพระธาตุไว้ส่วนบนของยอดฉัตร ในวิหารประดิษฐานพระประธานที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อพุทธมนต์” สร้างสมัยสุโขทัย ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย