วัดจะทิ้งพระ โบราณสถานศรีวิชัย เจดีย์พระมหาธาตุ สงขลา

วัดจะทิ้งพระ ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลจะทิ้งพระ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอสทิงพระประมาณ  200 เมตร  เดิมเรียกว่า  “วัดสทิงพระ”  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1542  ภายในวัดมีโบราณสถานซึ่งเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัยที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์พระมหาธาตุ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่ภายในวิหารมีภาพวาดฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก หอระฆังโบราณ  วัดจะทิ้งพระ จะมีงานสมโภชน์พระพุทธไสยาสน์และพระเจดีย์ เป็นประจำปีทุกปี ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 6 ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย