พระพุทธรูปขนาดใหญ่ Unseen เมืองไทย ที่วัดม่วง อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง นั้นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีวัดวาอารามมาก และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และมี Unseen พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่สุดในโลกด้วย อยู่ที่ วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ วัดม่วง เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอ่างทอง ด้วยบารมีและคุณงามความดีของหลวงพ่อเกษม ได้ชักชวนญาติโยม พุทธศาสนิกชนทั่วไปสร้างถาวรวัตถุขึ้นหลายอย่างภายในวัดอย่างมากมาย ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือองค์ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยะมุนีศรีเศษวิชัยชาญ องค์ต้นแบบของ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยะมุนีศรีเศษวิชัยชาญ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งเป็นยุคที่มีความสวยงามมากที่สุด ในช่วงแรกของการสร้างนั้นหลวงพ่อเกษมได้ใช้เงินจากการปฏิบัติกิจนิมนต์ เงินจากการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และงานบุญต่างๆ ในวัด โดยหลวงพ่อได้ควบคุมการสร้างเองมาโดยตลอด มาระยะหลังหลวงพ่อมีร่างกายอ่อนเพลีย และได้ไปให้หมอตรวจ พบว่าหลวงพ่อเป็นมะเร็งที่ตับ หมอได้ทำการรักษาไม่กี่เดือน ก็ได้มรณะภาพลงเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 อายุได้ 54 ปี หลังจากนั้นลูกศิษย์ก็ได้ดำเนินการสร้างต่อ จนเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 พระพุทธมหานวมินทร์ศากยะมุนีศรีเศษวิชัยชาญ ขนาดหน้าตักกว้าง 63 เมตร สูง 93 เมตร พื้นที่ในการก่อสร้าง 5 ไร่ เป็นการหล่อด้วยคอนกรีตสำเร็จเสริมเหล็ก […]

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง วัดเก่าแก่ ราชบุรี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ตั้งอยู่ภายในวัดม่วง ตำบลบ้านม่วง ริมแม่น้ำแม่กลอง วัดม่วงเป็นวัดเก่าแก่ ตามประวัติบอกไว้ในคัมภีร์ใบลานเขียนด้วยอักษรมอญว่า มีอายุอยู่ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ในช่วงเวลานั้น ชุมชนบ้านม่วงและบริเวณสองฝั่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง มีกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายมอญ อยู่ร่วมกันกับกลุ่มชนอื่น เช่น ไทย จีน ลาว ญวน เขมรและกะเหรี่ยง มีการผสมผสานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน เกิดเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นและความที่ชุมชนบ้านม่วงมีวิถีชีวิตผูกผันอยู่กับประเพณีและความเชื่อดั่งเดิม ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นขุมทรัพย์ทางความรู้ด้านมอญศึกษาแก่ผู้สนใจมากมาย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งค้นคว้ารวบรวมประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นชาวมอญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งการจัดแสดงออกเป็นห้องต่าง ๆ สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายโดยเริ่มจาก ห้องโถงมอญในตำนาน มอญในทางประวัติศาสตร์ ภาษามอญและจารึกภาษามอญ ประเพณีวัฒนธรรมมอญ มอญอพยพ มอญในไทยและผู้นำทางวัฒนธรรม? มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ คัมภีร์ใบลานที่เขียนด้วยอักษรมอญมีอายุกว่า 300 ปี? เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของลุ่มน้ำแม่กลองในอดีต ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของชุมชนบ้านม่วงกับชุมชนในเขตอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธาราม นอกจากนั้นภายในวัดยังมีศูนย์มอญศึกษา เปิดสอนภาษามอญให้กับบุคคลทั่วไปทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี? พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงเปิดให้เข้าชมในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00?16.00 น. โดยไม่เสียเข้าชม (หากสนใจเข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม และเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าหรือทำหนังสือเรียนเจ้าอาวาส??? วัดม่วง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม […]