วังเทวะเวสม์ กรุงเทพฯ

วังเทวะเวสม์ ตั้งอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ อดีตเสนาบดีว่าการต่างประเทศ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงเป็นผู้คิดทำปฏิทินไทยใช้ตามสุริยคติที่เรียกว่า เทวะประติทินซึ่งในเวลาต่อมาได้โปรดให้ใช้เป็นประเพณีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ 2432 เป็นต้นแบบปฏิทินที่เราใช้กันทุกวันนี้ วังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างตำหนักที่ประทับขึ้น บนที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว? สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการใช้เป็นที่ประทับตั้งแต่พ.ศ. 2461 จนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2466? จากนั้นยังใช้เป็นที่ประทับของหม่อม พระโอรส? พระธิดา จนเมื่อพ.ศ. 2493 ใช้เป็นที่ตั้งของกระทรวงสาธารณะสุข?? และเมื่อพ.ศ. 2529 เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในจัดแสดงประวัติขององค์เจ้าตำหนักและห้องแสดงการบูรณะในเชิงสถาปนิกของพระตำหนักต่างๆที่ได้รับการซ่อมแซม ชั้นที่ 2 ใช้รับอาคันตุกะสำคัญเหมือนในสมัยอดีต ชั้นที่ 3 และ 4 เป็นสำนักงานพิพิธภัณฑ์ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-16.00 […]