อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สระบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อยู่ในเขตตำบลมวกเหล็ก? ทางเข้าทางเดียวกับน้ำตกมวกเหล็ก เป็นทางลาดยางต่อไปอีก 9 กิโลเมตร จัดตั้งเป็น ?วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย? เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2523 อยู่ในท้องที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบ ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งมีหน้าดินตื้น ประวัติความเป็นมา เดิมด้านทิศเหนือของน้ำตกมีหมู่บ้านชื่อ “บ้านเจ็ดสาวน้อย” ต่อมา นายถวิล นิระ นักวิชาการป่าไม้ 6 สังกัดกองบำรุงกรมป่าไม้ได้เข้ามาปลูกป่าในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และได้สำรวจพบน้ำตกจำนวน 7 ชั้น อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ จึงได้ตั้งชื่อว่า “น้ำตกเจ็ดสาวน้อย” ตามชื่อหมู่บ้านแล้วจำนวนชั้นของน้ำตกที่พบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ระหว่าง 180-402 เมตร? จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่บริเวณโชคชัยพัฒนา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 402 เมตร บริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือของพื้นที่ติดคลองมวกเหล็กซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดปี และไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่อำเภอวังม่วง ส่วนบริเวณตอนกลางของพื้นที่มีลำห้วยเล็กๆ ไหลผ่าน ได้แก่ ห้วยแล้ง ซึ่งเป็นลำห้วยที่มีน้ำไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าปลูก เนื่องจากแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลายมาก่อนและได้รับการปลูกป่าฟื้นฟู?? พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตสวนป่าหลังเขา-ท่าระหัด จังหวัดสระบุรีและพื้นที่แปลงปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50? บางพื้นที่เป็นป่าที่ฟื้นตัวตามธรรมชาติ? […]