ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยว ปากช่อง เขาใหญ่ นครราชสีมา

ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ นครราชสีมา จองโรงแรม ที่พัก เขาใหญ่ นครราชสีมา ข้อมูลท่องเที่ยวเขาใหญ่ เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ ? นครราชสีมา 1 วัน 07.00 น. – เดินทางไปอำเภอปากช่อง 09.00 น. – ถึงอำเภอปากช่อง 09.30 น – ถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แวะสักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่? ชมทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ ในมุมต่างๆ บนเขาใหญ่ – แวะที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชมนิทรรศการเพื่อศึกษาความเป็นมาของเขาใหญ่ – แวะเล่นน้ำตกที่เหวสุวัต หรือเดินป่า 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. – ลงจากเขาใหญ่ แวะเที่ยวชอปปิ้งและถ่ายรูปที่ Palio เขาใหญ่ 14.30 น. – แวะทานทานไอครีมที่ Dairy Home หรือฟาร์มโชคชัย […]

ตัวอย่างโปรแกรมนำเที่ยวเพชรบูรณ์ เขาค้อ ศรีเทพ 1-5 วัน

ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ เพชรบูรณ์ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เขาค้อ เพชรบูรณ์ รายการที่ 1 เส้นทางในเขตอำเภอเมือง (1วัน) 09.00 น. – ออกเดินทางจากที่พัก – สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง – หอวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ – นมัสการพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และอัญเชิญในงาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่วัดไตรภูมิ – วัดมหาธาตุ – อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง และสวนรุกขชาติผาเมือง 12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. – ออกเดินทางไปชมอุทยานแห่งชาติตาดหมอก 17.00 น. – เดินทางกลับ รายการที่ 2 เส้นทางในเขตอำเภอเขาค้อ (1วัน) 08.00 น. – ออกเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์ – นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก – ชมพระตำหนักเขาค้อ – […]

สถานีรถไฟหัวหิน สถานีแห่งความภูมิใจชาวหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

สถานีรถไฟหัวหิน สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้คือ พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯเป็นพลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมมีชื่อว่า พลับพลาสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พลับพลานี้มีไว้ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯเสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่าและลูกเสือทั่วประเทศทำการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจำทุกปี หลังจากสิ้นรัชสมัยของพระองค์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้รื้อถอนมาเก็บไว้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ต่อมาในปีพ.ศ. 2511 สมัยพันเอกแสง? จุลจาริตต์ เป็นผู้ว่าการรถไฟฯได้พิจารณาเห็นว่าควรนำเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างของพลับพลาสนามจันทร์มาปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่หัวหินเพื่อเป็นที่ประทับขึ้นและลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การดำเนินการก่อสร้างนี้ใช้ช่างฝีมือคนไทยและได้มีการทำพิธีเปิดพลับพลาซึ่งได้ตั้งชื่อใหม่ว่า ?พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ?เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2517 โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวอำเภอหัวหินเป็นอย่างมาก และยังเป็นที่เก็บหัวรถจักรไอน้ำเก่าที่การรถไฟสั่งซื้อมาจากประเทศอังกฤษ หัวรถจักรนี้เคยวิ่งให้บริการในเส้นทางรถไฟก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟหัวหินโทร. 0 3251 1073 ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport)

หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) หมายถึง เอกสารสำคัญที่กองหนังสือเดินทางกระทรวงต่างประเทศ ออกให้กับประชาชนไทย ผู้ซึ่งมีเหตุต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย เพื่อใช้เป็นหลักฐานบันทึกข้อมูลบุคคล และประวัติการเข้าออกทั้งประเทศไทย และประเทศที่บุคคลนั้นๆ ไป อาจออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทย ณ ต่างประเทศ ทั้ง 86 แห่ง หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) คืออะไร ? รูปจากกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็น หนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเดิม? ดังนี้ มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data)? ได้แก่? รูปใบหน้า และ/หรือ ลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหน้งสือเดินทาง ** หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถต่ออายุได้ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเดิมอย่างไร สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง? เป็นมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ สามารถตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว? อำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง? การเข้าเมือง […]